Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 98 DE LA SINDICATURA ELECTORALDEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 98, de 28 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant. En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 28 de juny de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT

PRIMER.- FRANCESC GARCÍA AYLLÓN va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 93 d’aquesta Sindicatura de data 1 de juny de 2023.

SEGON.- Publicada dita proclamació i notificada a les interessades, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que el Sr. García hagi procedit a la seva acceptació motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.

TERCER.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat XAVIER GUASCH GAROLERA, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a
representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

QUART.- El candidat, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.
Barcelona, a 28 de juny de 2023 La Sindicatura Electoral