Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 97 DE LA SINDICATURA ELECTORALDEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 97, de 28 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 51 formulada amb el nom: “Posicionament del Consell de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol”.

Atesa la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura Electoral quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 28 de juny de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Posicionament del Consell de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol”.


PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Posicionament del Consell de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol
b) Pregunta de la Consulta: Com s’hauria de posicionar el Consell davant les eleccions a les corts espanyoles del 23 de juliol?
c) Respostes possibles de la consulta:
Donar suport a una candidatura unitària independentista que s’oposi a la formació de qualsevol govern espanyol i aprovació de lleis (inclosos els pressupostos), o bé deixi els escons buits,
Donar suport a les candidatures independentistes,
Promoure l’abstenció, el vot en blanc o el vot nul perquè a les eleccions espanyoles no hi hem de fer res,
Afavorir UNA candidatura extraparlamentària qualsevol (vot prestat) per focalitzar el vot independentista i tenir representació al Congreso/Senado, i al mateix temps veure el poder de mobilització del Consell.
d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Universal
e) Previsions de calendari de realització: Així que es publiquin les candidatures per a les eleccions
f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: Hi ha quatre opcions. Guanya la més votada.

SEGON.- Complets els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC perquè es refereix a aspectes regulats a l’article 9 del RF en la redacció actual de l’article 351 del Codi General atès que es pretén consultar sobre una actuació que s’emmarcaria dins l’actuació política del Consell i quin ha de ser el seu posicionament envers la convocatòria d’unes eleccions generals a Espanya i les diferents opcions polítiques existents al país.

TERCER.– Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.
L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i tan breus com sigui possible. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.
Tant la pregunta formulada com les respostes possibles són clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “universal” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, a condició que aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals. En aquest cas s’adreça a la totalitat del cens dels inscrits al Consell de la República.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura Electoral ACORDA L’APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSULTA.

CINQUÈ.- Aquesta aprovació inicial es comunicarà al proposant i es comunicarà a l’equip tècnic del Consell de la República que ha de procedir a la creació de l’espai al web de consultes perquè el cens proposat a la consulta, en aquest cas el relatiu a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República, pugui donar-li suport. Aquest espai web haurà d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant.
El dia posterior a la comunicació al proposant de l’acceptació de la consulta s’iniciarà el període de 30 dies per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria formal de la consulta. En tot cas no s’obrirà el còmput del període de 30 dies per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria de la consulta fins a la posada en marxa de l’espai de recollida de suports a l’espai web de consultes a fi i efecte de garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en l’accés a tot el desenvolupament del procés de participació.
Atès que l’esperit del Reglament de Mecanismes de Consulta sempre ha estat fomentar la participació directa dels inscrits i que l’objecte de la consulta ve clarament marcada per la data en què s’han de celebrar les eleccions espanyoles, no es considerarà necessari esgotar el termini de 30 dies per la recollida d’avals si aquesta es produeix amb anterioritat.
Si la consulta obté els avals amb anterioritat a la finalització del període de recollida, es procedirà a la convocatòria immediata de la consulta i aquesta tindrà lloc en el termini mínim de 48 h des de la seva aprovació que estableix l’article 11.7 a) del RMC i amb una durada no inferior a 24 h ni superior a una setmana segons disposa l’article 11.7 b) del mateix reglament i sempre amb anterioritat al 20 de juliol de 2023.


SISÈ: A la finalització del període de 30 dies per l’obtenció de suport es verificarà si s’ha rebut el suport requerit, (5 per cent del cens al qual va dirigit la consulta i si és general el 5 per cent de suport més el recolzament superior del 5% de 3 de les 8 àrees electorals), a fi i efecte de procedir a l’aprovació de la celebració de la consulta.


Barcelona a 28 de juny de 2023
La Sindicatura Electoral