Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 95 DE LA SINDICATURA ELECTORALDEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 95, de 28 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 49 formulada amb el nom: “El Català a la Catalunya Nord”.


Atesa la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura Electoral quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 28 de juny de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent: RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “El Català a la Catalunya Nord”


PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: El Català a la Catalunya Nord

b) Pregunta de la Consulta: Esteu d’acord que, el Consell de la República ha d’instar o impulsar a través de partits/parlamentaris de la cambra francesa i organitzacions u/o entitats al govern francès a reconèixer l’error de fer “bulling” lingüístic als francesos del sud per deixar que s’utilitzés el català i el basc a Occitània i esmeni l’error promovent el català a la zona?

c) Respostes possibles de la consulta: · Sí, estic d’acord · No, no ho estic.

d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Conjunt dels Països Catalans

e) Previsions de calendari de realització: A partir del 12 juny 2023 fins al 12 octubre f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 70%


SEGON.- Complets els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular. En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l’article 9 del RF en la redacció actual de l’article 351 del Codi General atès que es pretén consultar sobre una actuació que s’emmarcaria dins l’actuació política del Consell.

TERCER.– Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial. L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i tan breus com sigui possible. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. La pregunta formulada no compleix aquests requisits doncs no és clara i la seva pròpia formulació pot crear confusió. La pregunta tal com està formulada semblaria que el que es considera bulling lingüístic seria el fet de deixar que s’utilitzi el català i el basc a Occitània i que el que es vol és aconseguir els suports per instar al Consell de la República que s’esmeni l’error promovent el català a la zona. La pregunta conté dues qüestions, ” (..)instar o impulsar a través de partits/parlamentaris de la cambra francesa i organitzacions u/o entitats al govern francès a reconèixer l’error de fer “bulling” lingüístic als francesos del sud per deixar que s’utilitzés el català i el basc a Occitània” i alhora, si es vol que el Consell de la República insti o impulsi al govern francès, a través dels organismes que esmenta el proposant, a que esmeni l’error promovent el català a la zona. A l’existir diferents qüestions sobre la que es demana resposta, la resposta no pot ser unitària per les dues ni formular-se en la mateixa pregunta sinó es té opció de resposta diferent per cadascuna d’elles. L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas el “Conjunt dels Països Catalans” tampoc s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, a condició que aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals. En aquest cas s’adreça al conjunt dels Països Catalans, sense determinar si es dirigeix als inscrits que resideixin als Països Catalans o també inclou als inscrits que no resideixin als Països Catalans, però tinguin veïnatge civil d’algun dels territoris dels Països Catalans, el que de fet impediria determinar amb seguretat el cens a qui va dirigit la consulta i quins inscrits al Consell de la República tindrien o no dret a participar-hi, ja que l’àmbit dels Països Catalans no està inclòs com a cap àmbit territorial propi del Consell i en aquest cas no només s’hauria de proposar l’àmbit territorial i/o sectorial al que es dirigeix sinó també els criteris del proposant per determinar quins inscrits creu que hi formarien part.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no compleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 28 de juny de 2023 La Sindicatura Electoral