Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 91 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ Núm. 91, de 8 de maig de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d’Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Rebaixar el percentatge mínim pels avals”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta amb relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 7 i 8 del RMC en quant a l’autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d´iniciatives populars, en sessió celebrada el 8 de maig de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: Rebaixar el percentatge mínim pels avals

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 7 de maig de 2023 s’ha rebut certificat de data 17 de gener de l’àrea tècnica del Consell de la República en la qual s’acredita que, sobre un cens total de 90.627 registrats amb dret a participar, s’han obtingut 401 suports, el qual suposa el suport del 0,44% del cens al que es dirigeix la consulta i la participació dels inscrits ha estat inferior a l’1,15% en la totalitat de les àrees electorals.  

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’obtenir el suport del 5% del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant. 

Barcelona a 8 de maig de 2023

La Sindicatura Electoral