Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 89 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 89, de 17 d’abril de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant.


En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 17 d’abril de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT
PRIMER.- PEP FORT I PADRÓ va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 88 d’aquesta Sindicatura de data 11 d’abril de 2023.
SEGON.- Publicada dita proclamació i notificada a les interessades, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que el Sr. Fort hagi procedit a la seva acceptació motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.

TERCER.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació de la candidata MONTSERRAT CODINAS GARCIA, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.
QUART.- El candidat, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 17 d’abril de 2023
La Sindicatura Electoral