Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 86 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 86, de 3 d’abril de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 3 d’abril de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT

PRIMER.- CRISTINA MARTIN RICO va ser proclamada representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 85 d’aquesta Sindicatura de data 29 de març de 2023.

SEGON.- NOÈLIA LORENTE ROMANO va ser proclamada representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MARIÀ RIERA LLAUGER en Resolució núm. 85 d’aquesta Sindicatura de data 29 de març de 2023.

TERCER.- MONTSERRAT DOMINGO MORATÓ va ser proclamada representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Occidental-Oest en substitució de JORDI ROSET CHALER en Resolució núm. 85 d’aquesta Sindicatura de data 29 de març de 2023.

QUART.- Publicada dita proclamació i notificada a les interessades, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que la Sra. Martin, la Sra. Lorente, i la Sra. Domingo hagin procedit a la seva acceptació motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.

CINQUÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat BERNAT TEIXIDÓ MIRÓ, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental , com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

SISÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat STEFANO PUDDU CRESPELLANI, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIÀ RIERA LLAUGER.

SETÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat PERE SORIA ALCÁZAR, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Occidental-Oest, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JORDI ROSET CHALER.

VUITÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 3 d’abril de 2023
La Sindicatura Electoral