Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 84 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 84, de 16 de març de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 48 formulada amb el nom: “Rebaixar el percentatge mínim pels avals”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 en relació amb l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC pel que fa a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 16 de març de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Rebaixar el percentatge mínim pels avals”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Rebaixar el percentatge mínim pels avals

b) Pregunta de la Consulta: El percentatge mínim per avalar una consulta ha de ser de l’1% (igual que a Suïssa)

c) Respostes possibles de la consulta:

  • No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots els inscrits

e) Previsions de calendari de realització: Com més aviat millor

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Acomplerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC perquè es refereix a aspectes regulats a l’article 9 del RF en la redacció actual de l’article 351 del Codi General atès que es pretén consultar sobre una actuació que el Govern del Consell pot impulsar dins l’exercici de la seva potestat reglamentària.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial
L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i tan breus com sigui possible. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.
En aquest cas la pregunta formulada reuneix els requisits exposats perquè està formulada en indicatiu i no conté subordinada.
L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots els inscrits” s’adequa a allò que preveu l’article 3 punt 2 del RMC.
La consulta compleix el paràmetre tècnic respecte al percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles segons el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura Electoral ACORDA L’APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSULTA.

CINQUÈ.- Aquesta aprovació inicial es comunicarà al proposant i es comunicarà a l’equip tècnic del Consell per la República que ha de procedir a la creació de l’espai al web de consultes perquè el cens suggerit a la consulta, en aquest cas el relatiu a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, pugui donar-li suport. Aquest espai web haurà d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant.
El dia posterior a la comunicació al proposant de l’acceptació de la consulta s’iniciarà el període de 30 dies per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria formal de la consulta. En tot cas no es posarà en marxa el còmput del període de 30 dies per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria de la consulta fins a la posada en marxa de l’espai de recollida de suports a l’espai web de consultes a fi i efecte de garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en l’accés a tot el desenvolupament del procés de participació.

SISÈ: A la finalització del període de 30 dies per l’obtenció de suport es verificarà si s’ha rebut el suport requerit, (5% del cens a qui va dirigit la consulta i si és general el 5% de suport més el suport superior del 5% de 3 de les 8 àrees electorals), a fi i efecte de procedir a l’aprovació de la celebració de la consulta.

Barcelona a 16 de març de 2023
La Sindicatura Electoral