Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 81 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 81, de 15 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 47 formulada amb el nom: “Percentatge per aprovar consultes”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC pel que fa a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 15 de febrer de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Percentatge per aprovar consultes”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Percentatge per aprovar consultes

b) Pregunta de la Consulta: El vot mínim per aprovar una consulta ha de ser de l’1% (igual que a Suïssa)

c) Respostes possibles de la consulta:
– Sí
– No
d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots els inscrits

e) Previsions de calendari de realització: Quant més aviat millor

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 1

SEGON.- Acomplerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC perquè es refereix a aspectes regulats a l’article 9 del RF en la redacció actual de l’article 351 del Codi General atès que es pretén consultar sobre una actuació que el Govern del Consell pot impulsar dins l’exercici de la seva potestat reglamentària.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.


L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i els més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.


En aquest cas la pregunta formulada reuneix els requisits exposats perquè està formulada en indicatiu i no conté subordinada.


L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots els inscrits” s’adequa a allò que preveu l’article 3 punt 2 del RMC.


La consulta no compleix el paràmetre tècnic respecte al percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles atès que la pregunta té dues respostes possibles i es fa impossible acceptar com a aprovada una opció amb l’1% dels vots perquè és un resultat que es podria donar alhora en les dues respostes totalment incompatibles entre si. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement fa referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no compleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 15 de febrer de 2023
La Sindicatura Electoral