Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 8

RESOLUCIÓ Núm. 8 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.8, d’11 d’octubre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proclamació de les candidatures electorals.

En compliment de les disposicions dels articles 8 d) i 14 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada l’11 d’octubre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ DE PROCLAMACIÓ DE LES CANDIDATURES ELECTORALS

PRIMER.- En compliment del que disposa l’article 8 d) i l’article 14 del REAR en el dia d’avui s’ha resolt la proclamació de les candidatures electorals presentades que poden ser consultades a la web del Consell per la República a l’apartat -CANDIDATURES-.


SEGON.- Havent-se notificat el requeriment d’esmena d’irregularitats d’acord amb l’article 13.7 del REAR sense haver rebut cap esmena en termini, en el dia d’avui s’ha resolt rebutjar les candidatures electorals del Sr. JM.M.C., Sr. PC.S.O., Sr. J.S.S., i Sr. R.R.N.


TERCER.-D’acord amb l’article 14.2 del REAR els candidats i candidates poden interposar recurs dins del termini de dos dies següents a la present resolució de proclamació.


QUART.- La Sindicatura Electoral resoldrà els recursos que s’interposin en els dos dies següents a la seva presentació i proclamarà definitivament les candidatures.

Barcelona a 11 d’octubre de 2021
La Sindicatura Electoral