Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 79 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ nº 79, de 23 de gener de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per vacant.

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 23 de gener de 2023 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT

PRIMER.- XAVIER ARMENGOL GONZÁLEZ-ROTHVOSS va ser proclamat representant a l Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Nou Barris-Sant Andreu en substitució de MARIA ISABEL MUNTANÉ ZAFRA en Resolució núm. 76 d’aquesta Sindicatura de data 18 de gener de 2023.

SEGON.- Publicada dita proclamació i notificada a l’interessat, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que el Sr. Armengol hagi procedit a la seva acceptació motiu pel qual el càrrec ha quedat vacant.

TERCER.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAN ANDREU BLANCHART TOLDRÀ, següent més votat de la circumscripció territorial de Nou Barris- Sant Andreu, com a representant de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIA ISABEL MUNTANÉ ZAFRA.

QUART.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 23 de gener de 2023
La Sindicatura Electoral