Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 74 DE LA SINDICATURA ELECTORAL

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 74, de 5 de desembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, sobre lexistència de dificultats tècniques per a lexercici simultani en lespai web del Consell de la República de procediments de recollida de suports per a les consultes diniciativa ciutadana aprovades inicialment previst en larticle 11 apartat 4 del reglament de Mecanismes de Consulta amb la votació de consultes aprovades sinó existeix una coincidència exacte en el temps i durada de tots ells i resposta a donar davant lexistència dun buit reglamentari al respecte.  

En ús de les atribucions atorgades per l´article 9, lletra f), del Reglament de Mecanismes de Consulta, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 5 de desembre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ DINTERPRETACIÓ 

DEL REGLAMENT DE MECANISMES DE CONSULTA 

EN RELACIÓ AMB EL PROCEDIMENT DE LES CONSULTES 

DINICIATIVA POPULAR

PRIMER.- La Sindicatura Electoral, en la Resolució número 59, de 28 d’octubre de 2022, publicada al BOC el dia 5 de desembre, va resoldre la proposta de consulta d’iniciativa popular nº 33, de nom “Activació de la Declaració d’Independència” i va acordar la seva aprovació inicial i la comunicació d’aquesta aprovació al proposant i al’equip tècnic del Consell de la República per a que procedís a la creació de l’espai al web de consultes perquè el cens proposat a la consulta pugui donar-li suport, indicant a més que aquest espai web hauria d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant, d’acord amb l’article 11 punt 4 del RMC.

En aquest cas, l’espai web hauria d’estar habilitat el proper dia 6 de desembre i tenir una durada de 30 dies.

SEGON.- Igualment, en la Resolució número 66, de 28 d’octubre de 2022,  publicada al BOC el dia  5 de desembre, la Sindicatura Electoral va resoldre la proposta de consulta d’iniciativa popular  nº 39 de nom “Independència Energètica 5” i va acordar la seva aprovació inicial i la comunicació d’aquesta aprovacióal proposant i al’equip tècnic del Consell de la República, per a que procedís a la creació de l’ espai al web de consultes perquè el cens proposat a la consulta pugui donar-li suport i, indicant a més que aquest espai web hauria d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant, d’acord amb l’article 11 punt 4 del RMC.

De la mateixa manera que en el cas anterior, l’espai web hauria d’estar habilitat el proper dia 6 de desembre i tenir una durada de 30 dies.

TERCER.- D’altra banda, en la Resolució número 73, de 30 de novembre de 2022, publicada al BOC el dia 5 de desembre ha resolt la proposta de consulta nº 46, a iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022” i ha acordat autoritzar la consulta proposada, que tindrà el caràcter de vinculant, i d’acord amb el Govern del Consell de la República, s’autoritza la realització de la consulta des del divendres 9 de desembre a les 10 hores fins al divendres 16 de desembre a les 10 hores.

QUART.- Cadascun d’aquests procediments, tant pel que fa a la recollida de suports en el cas de les dues consultes d’iniciativa popular com a la votació de la consulta autoritzada a proposta del Govern del Consell comporta que s’hagin de fer operacions de tancament de cens.

CINQUÈ.- El dia 5 de desembre de 2022 la Sindicatura Electoral ha rebut certificació de l’ Equip Tècnic del Consell de la República en la qual s’exposa que donada la tecnologia que fa servir el Consell, amb una solució en base a cadena de blocs (blockchain, no es poden emetre en paral·lel dues o més instruccions d’execució sobre el CENS. Això impossibilita tenir operatius al mateix temps diversos procediments de recollida d’avals i un procediment de votació si no tenen tots ells una coincidència exacta en el temps. Per tant, en relació amb les resolucions 59, 66 i 73 es presenta un problema d’incompatibilitat i l’única solució possible és fer-les consecutives.

SISÈ.- Davant la situació d’impossibilitat tècnica d’efectuar de manera simultània els procediments de recollida de suports de les propostes de consultes d’iniciativa popular “Activació de la Declaració d’Independència” i “Independència Energètica 5” juntament amb la votació de la consulta “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”, i atesa l’obligatorietat d’aquesta consulta referendària prevista en la Disposició Transitòria Primera del Codi General del Consell de la República Catalana, que estableix un termini màxim de celebració que finalitza el proper 18 de desembre de 2022, la Sindicatura Electoral ACORDA suspendre el procediment i ajornar l’inici del tràmit de recollida de suports de les consultes d’iniciativa popular “Activació de la Declaració d’Independència” i “Independència Energètica 5” fins el proper 19 de desembre de 2022.

SETÈ.- Amb indicació de la motivació que s’acaba d’efectuar per la Sindicatura, la suspensió provisional del tràmit de recollida de suports i el seu inici el proper 19 de desembre de 2022 es comunicarà als proposants de les consultes i al’equip tècnic del Consell per la República, que haurà de procedir a la creació de l’espai al web de consultes perquè sigui operatiu des del proper dia 19 de desembre de 2022 i durant un termini de 30 dies a fi que el cens proposat en les consultes pugui donar-li suport. 

Barcelona, a 5 de desembre de 2022.

La Sindicatura Electoral