Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 73 DE LA SINDICATURA ELECTORAL

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 73, de 30 de novembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta nº 46 a Iniciativa del Govern del Consell de la República  formulada amb el nom: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de  consultes i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 30 de novembre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA A INICIATIVA DEL GOVERN: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant d’acord amb l’article 6 apartat a) del RMC, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022

b) Pregunta de la Consulta: Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple de lAssemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022?

c) Respostes possibles de la consulta :

– Sí

– No

– Abstenció

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Tots els inscrits 

e) Previsions de calendari de realització : divendres 9 de desembre a les 10 h fins al divendres 16 de desembre a les 10 h

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: majoria absoluta dels participants

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC.

En aquest cas, la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4 punt 1 del RMC, atès que es tracta dels aspectes regulats a l’article 9 del Reglament Fundacional (RF), relatiu a qualsevol de les funcions pròpies del Consell.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 punt 6 apartats b) i d) del RMC i segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta,  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 punt 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 punt 5 del RMC exigeix que, en tots els casos, tant la pregunta com les respostes siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són  clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11  punt 5 del RMC. 

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada  s’adequa a l’article 3 punt 2 del RMC, el qual estableix que la consulta es pot dirigir a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República o a un univers menor.

Igualment, en la proposta s’indica el percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles, i compliria el requisit exigit per l’article 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Verificat tot allò anterior, la Sindicatura RESOL AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA que, atès que es troba dins l’abast temàtic  funcional de l´article 9 del Reglament Fundacional i segons el que disposa l’article 7 punts 1 i 2 del RMC, tindrà el caràcter de vinculant. 

CINQUÈ.- Segons el que disposa l’article 11 punt 7 del RMC i d’acord amb el Govern del Consell per la República, s’autoritza la realització de la consulta, que haurà de tenir lloc des del divendres 9 de desembre a les 10 h. fins al divendres 16 de desembre a les 10 h.

SISÈ.- Es dona trasllat d’aquesta Resolució al Govern del Consell per la República a fi de que dicti la Resolució pertinent per a la seva convocatòria, segons disposa l’article 11 punt 9 del RMC.

Barcelona a 30 de novembre de 2022

La Sindicatura Electoral