Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 7

RESOLUCIÓ Núm. 7 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 7, de 7 d’octubre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la publicació de les candidatures electorals.

En compliment de les disposicions dels articles 8 b) i c) i 13.6 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 7 d’octubre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ

PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES ELECTORALS

PRIMER.- En compliment del que disposa l’article 8 apartats c) i g) i l’article 13.6 del REAR en el dia d’avui es fan públiques totes les candidatures electorals presentades que poden ser consultades a l’espai ELECCIONS de la web del Consell per la República dins l’apartat -CANDIDATS-

SEGON.- En els dos dies posteriors la Sindicatura Electoral, si és procedent, farà avinent a les candidatures presentades les irregularitats apreciades de conformitat amb els requeriments establerts en aquest Reglament.
TERCER.- Les candidatures tindran un termini d’esmena de dos dies des de l’esmentada comunicació

Barcelona a 7 d’octubre de 2021
La Sindicatura Electoral