Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució  núm 7. del Govern del Consell 

Primer .- La Sindicatura Electoral del Consell de la República, ha donat trasllat al Govern del Consell la Resolució núm. 73, de 30 de novembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta núm. 46 a Iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”

Segon .- L’esmentada resolució en el seu punt Quart, disposa que “verificat tot allò anterior, la Sindicatura RESOL AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA que, atès que es troba dins l’abast temàtic funcional de l’article 9 del Reglament Fundacional i segons el que disposa l’article 7 punts 1 i 2 del RMC, tindrà el caràcter de vinculant“.

Tercer .- Un cop autoritzada la consulta. El Govern del Consell en compliment del disposat a l’article 11 del Codi de mecanismes de consulta: Acorda dictar resolució donant-la per convocada amb les característiques pròpies acordades:

a) Nom de la Consulta: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022

b) Pregunta de la Consulta: Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple de l’Assemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022.

c) Respostes possibles de la consulta: Sí/ No/ Abstenció

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots els inscrits

e) Previsions de calendari de realització: divendres 9 de desembre a les 10 h fins al divendres 16 de desembre a les 10 h

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: majoria absoluta dels participants

Quart .- Amb la publicació de la present resolució, el cens electoral quedarà tancat amb efectes de la mateixa data de publicació.