Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 6

RESOLUCIÓ Núm. 6 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 6, de 5 d’octubre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la finalització del termini per presentar candidatures electorals.

En compliment de les disposicions dels articles 8 b) i 13,4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 5 d’octubre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

TANCAMENT DE L’ESPAI WEB DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

PRIMER.- Finalitzat a les 24:00 h del dia 4 d’octubre de 2021 el termini de presentació de candidatures al procés electoral de l’Assemblea de Representants del Consell per la república, s’ha procedit a les 00:00 h del dia 5 d’octubre de 2021 al tancament del formulari de presentació de candidatures al perfil ciutadà de la web del Consell per la República l’espai de presentació de candidatures.
El registre horari del formulari de presentació de candidatures permet certificar que totes han estat presentades dins el termini establert en l’article 13.4 del REAR.


SEGON.- Segons disposa l’article 13.6 del REAR totes les candidatures es faran públiques el dia divuitè posterior a la convocatòria electoral.


Barcelona a 5 d’octubre de 2021
La Sindicatura Electoral