Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 5

RESOLUCIÓ Núm. 5 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 5, de 28 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’aprovació del cens electoral.

En compliment de les disposicions de l’article 10.4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

PRIMER.- El dia 17 de setembre de 2021, En E.J.M. presenta escrit exposant que viu a Sant Martí, però pertany al Consell Local d’Horta i demana ser integrat en la circumscripció electoral d’Horta-Guinardó.

SEGON.- Segons l’article 9.4 del REAR la inscripció d’una persona en el Cens Electoral ha d’indicar la circumscripció territorial en la qual s’integra i que es determina segons el lloc de residència.

TERCER.- Segons l’article 27.1 g) del REAR els districtes electorals corresponents al municipi de Barcelona són Ciutat Vella-Eixample, Nou Barris-Sant Andreu, Sants-Montjuïc-Les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Martí i Sarrià, i aquests districtes electorals vénen marcats pel domicili que consta al cens electoral.
En el cas que ens ocupa el domicili indicat pel Senyor E.J.M com a lloc de residència, el Carrer xxxx de Barcelona, està ubicat al districte electoral de Sant Martí i ni tan sols estaria ubicat als límits del districte de forma que pogués donar peu a l’existència de dubtes sobre la possible pertinença a un districte o l’altre electoral.
Per tant el Sr. E.J.M no pot ser integrat al districte electoral d’Horta Guinardó.

QUART.- Respecte a la pertinença de les persones inscrites en el Consell per la República a un o altre Consell Local, és una qüestió que queda totalment a la voluntat de cada inscrit i no té cap efecte sobre les dades censals per tant en qualsevol moment es pot produir el canvi d’un Consell Local a un altre sense que això impliqui en cap cas una modificació de les dades del cens de la persona inscrita ni tampoc l’alteració de la seva adscripció a un determinat districte o circumscripció electoral.

Barcelona, el 28 de setembre de 2021.
La Sindicatura Electoral