Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 46 DE LA SINDICATURA ELECTORAL

RESOLUCIÓ núm. 46, de 23 de setembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 24 formulada amb el nom: “Referèndum Destituent”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 18 de setembre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DINICIATIVA POPULAR: Referèndum Destituent”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Referèndum Destituent
b) Pregunta de la Consulta: Rebutja vostè la vigència de la Constitució Espanyola aprovada el 6 de desembre de 1978, i en conseqüència encarrega a l’Assemblea de Representants del Consell per la República l’elaboració del procediment que haurà de seguir el Procés Constituent de la República Catalana tot aplicant el Decàleg de Consensos de la Taula pel Debat Constituent? *L’aprovació del procediment que haurà de seguir el Procés Constituent serà objecte d’aprovació en un futur referèndum previ a l’inici de la fase participativa. **S’hauria d’adjuntar el Decàleg de Consensos de la Taula pel Debat Constituent, que puc aportar.

c) Respostes possibles de la consulta :

– Sí

– No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : La totalitat del cens

e) Previsions de calendari de realització : 1 d’octubre de 2022 / 6 de desembre 2022

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50%+1

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 1 del RF atès que es pretén consultar sobre una actuació per impulsar una activitat de caràcter polític amb finalitat d’ implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma de República.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.

En aquest cas la pregunta formulada no reuneix els requisits exposats doncs no pot contenir subordinades i no pot estar implícita en la pregunta unes conseqüències o assumpcions d’aspectes que no són objecte específic de la consulta, com per exemple, que s’hagi d’acceptar que l’encàrrec s’elabori aplicant un decàleg de Consensos de la Taula de Debat Constituent sobre el que no es pregunta ni que aquest procediment que elabori l’Assemblea hagi de ser objecte d’un posterior referèndum previ a l’inici de la fase participativa.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas la totalitat del cens s’adequa a allò que preveu l’article 3 punt 2 del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 23 de setembre de 2022

La Sindicatura Electoral