Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució núm. 44 de la Sindicatura Electoral

RESOLUCIÓ núm. 44, de 10 de juliol de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d ́Iniciativa Popular núm. 23 formulada amb el nom: “Aixequem la declaració d’independència”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l ́article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 21 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l ́assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:“Aixequem la declaració d’independència

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Aixequem la declaració d’independència

b) Pregunta de la Consulta: Estàs d’acord en exigir al Govern de Catalunya l’aixecament de la Declaració d’Independència aprovada el 27 d’octubre de 2017 abans del final de l’actual legislatura ?

c) Respostes possibles de la consulta:
·Sí.
·No.
d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Els inscrits al Consell per la República.
e) Previsions de calendari de realització : Cinc anys de l’ 1-O, el proper 1-10-2022
f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 10% inscrits en el Consell per la República

SEGON.- En el present supòsit es fa impossible acceptar com a aprovada una opció amb el vot d’ 10% dels inscrits doncs és un resultat que es podria donar alhora en les dues respostes proposades i totalment incompatibles entre sí. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement faci referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

TERCER.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 10 de juliol de 2022
La Sindicatura Electoral