Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució núm. 40 de la Sindicatura Electoral

RESOLUCIÓ núm. 40, de 10 de juliol de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d'Iniciativa Popular núm. 19 formulada amb el nom: “Marc jurídic català”.
Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l'objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 de juliol de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D'AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Marc jurídic català”
PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Marc jurídic català
b) Pregunta de la Consulta: Creu que les Institucions públiques i/o privades de Catalunya haurien de sotmetre's al Sistema Jurídic Espanyol, donat el seu manifest anticatalanisme?
c) Respostes possibles de la consulta:
SI NO
d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Tot el territori català.
e) Previsions de calendari de realització : 11 de setembre de 2022 a 9 de novembre de 2022
f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 60%
SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l ́article 9 punt a) del RF atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte al marc jurídic català tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República.
TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.
L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.
La pregunta formulada no compleix aquets requisits doncs conté disjuntiva i subordinada.
L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, “tot el territori català”, tenint en compte que la seva pregunta te a veure amb el sotmetiment al sistema jurídic espanyol i que aquest sotmetiment no es dona en tot el territori català sinó en el territori de la Catalunya Sud, planteja el dubte de si es pretén que la consulta es limiti als inscrits residents a tota Catalunya, només al residents en territori català actualment sotmès al sistema jurídic espanyol i si vol incloure o excloure els inscrits al Consell per la República amb veïnatge civil català però residents a altres llocs fora de Catalunya, i per tant impedeix a aquesta Sindicatura Electoral valorar si l’abast territorial proposat s’adequa a allò que estableix l’article 3 punt 2 del RMC.
QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.
Barcelona a 10 de juliol de 2022
La Sindicatura Electoral