Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució núm. 4 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta

El Registrat amb ID V-930-21029 va dur a terme  la presentació de la proposta de Consulta  d´iniciativa popular número 11 formulada amb el nom “Nova Política “

Sent la pregunta de la Consulta: Volem que les decisions de l’Assemblea de Representants es posin a votació de tots els membres del Consell quan en les votacions no superin el 60 %  dels Representants“

Un cop verificades les característiques pròpies de la Consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda , la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució número 31  de 23 de maig de 2022, va  acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República de la Consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització  expressa per la seva aprovació.

El Govern del Consell, en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ  de la Consulta en base al següent fonament: 

En el marc que disposa el Codi General, el futur Codi de l’Assemblea de Representants preveurà tots els procediments i criteris per a la presa de decisions de la mateixa, inclòs la possibilitat que algunes de les seves decisions hagin de ser ratificades pel conjunt de les persones inscrites al Registre Ciutadà. Per tant, atenent al principi de seguretat jurídica no es considera oportú autoritzar una Consulta relativa a aquesta qüestió en aquests moments.