Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució núm. 39 de la Sindicatura Electoral

RESOLUCIÓ núm. 39, de 10 de juliol de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d'Iniciativa Popular nº 18 formulada amb el nom: “Independència energètica 3”.
Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l'objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 10 de juliol de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Independència energética 3”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Independència energètica 3b) Pregunta de la Consulta: Quin model energètic hem d'exigir als nostres representants, per Catalunya?
c) Respostes possibles de la consulta :
	A) Un amb energies renovables instal·lades al nostre territori.(Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat i propietaris, buscaran consens per els emplaçaments.)
	B) Preferim rebre l'energia, mitjançant líneas MAT, des d'altres comunitats o països. (Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat i propietaris, buscaran consens per els emplaçaments.)
	C) No cal exigir cap model, ja ho decidiràn els mercats.
d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 
Nacional 
e) Previsions de calendari de realització : Abans final d'estiu
f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 
Majoria simple
SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 9 punt a) del RF atès que la determinació a prendre pel Consell per la República en matèria energètica tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República de cara al model energètic a implementar en un estat independent.
TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.
L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 
Les respostes possibles plantejades no compleixen aquets requisits doncs les respostes A i B tenen la inclusió d’un matís entre parèntesi que suposa donar per suposat l’acceptació de la necessitat que tant si s’opta pel model A com si es fa  pel model B, s’hagi d’acceptar la necessitat de que els emplaçaments hagin de ser acordats entre Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat i propietaris. Tal i com estan formulades les respostes  els inscrits  no tenen l’opció de rebutjar aquest extrem. La resposta podria ser vàlida en el cas de que la tria d’alguna de les opcions no suposés la necessitat d’acceptar de forma automàtica que els emplaçaments hagin de ser decidits de comú acord entre les parts que anomena el proposant i sobre el que els consultats, també hauríem de tenir l’opció de poder dir si ho volen o no.
L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Nacional”, malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat  en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva  voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat  dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’ adequa a allò que preveu el citat article.
QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 10 de juliol de 2022
La Sindicatura Electoral