Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució Núm.37 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana

RESOLUCIÓ núm. 37, de 3 de juny de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 16 formulada amb el nom: Pactes amb els partits del 155”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 3 de juny de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DINICIATIVA POPULAR:Pactes amb els partits del 155”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Pactes amb els partits del 155

b) Pregunta de la Consulta: Estàs d’acord en demanar el trencament dels pactes amb el partit PSC-PSOE a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a la Diputació de Barcelona?

c) Respostes possibles de la consulta :

·Sí
·No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Registrats al CxR de Sant Cugat del Vallès

e) Previsions de calendari de realització : del 12 al 18 de setembre de 2022

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

50% dels vots + 1

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC, doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 9 lletra a) del RF, atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte a la postura a adoptar front els possibles pactes amb partits que van recolzar l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de la Constitució Espanyola tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República. 

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en complimentde l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada és en aquest cas “Registrats al CxR de Sant Cugat del Vallès”.

En aquest supòsit hem de fer una valoració conjunta de la pregunta i de l’abast territorial i sectorial proposats. La Sindicatura entén que la pregunta, tal i com està formulada, no permet establir clarament si el que es pretén és que l’acció política del Consell per la República consisteixi en demanar als grups polítics municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que es trenquin els pactes existents amb PSC-PSOE en el propi Ajuntament i a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que es posicioni en contra de l’acord existent a la Diputació de Barcelona, supòsit en que l’àmbit restringit de la consulta tindria una clara raó de ser, o bé si el que es pretén és que l’acció política del Consell per la República consisteixi en demanar als partits polítics el trencament dels pactes existents amb el PSC-PSOE a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a la Diputació de Barcelona. Si fos el segon supòsit, l’àmbit territorial restringit de la consulta no s’adequaria a l’àmbit territorial de la pregunta.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 3 de juny de 2022

La Sindicatura Electoral