Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució Núm.36 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana

RESOLUCIÓ núm.36, de 3 de juny de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 15 formulada amb el nom: Publicació al DOGC de la Declaració de la independència de la Rep. Catalana (27.10.2017) d’acord amb la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada el 26.10.2022 al Registre General de la Secretaria General del Parlament de Catalunya (núm. reg. 61713)”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 3 de juny de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DINICIATIVA POPULAR:Publicació al DOGC de la Declaració de la independència de la Rep. Catalana (27.10.2017) d’acord amb la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada el 26.10.2022 al Registre General de la Secretaria General del Parlament de Catalunya (núm. reg. 61713)

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la Sindicatura Electoral ha d’examinar si la proposta conté les dades establertes a l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Publicació al DOGC de la Declaració de la independència de la Rep. Catalana (27.10.2017) d’acord amb la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada el 26.10.2022 al Registre General de la Secretaria General del Parlament de Catalunya (núm. reg. 61713)

b) Pregunta de la Consulta: Vols que el Govern i els Consells Locals per la Rep. impulsin la recollida de signatures per la iniciativa legislativa popular (ILP, 26.10.2022) per la publicació al DOGC de la Declaració de la independència de la Rep. Catalana de 27.10.2017?

c) Respostes possibles de la consulta :

SI

– NO

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Principat de Catalunya (Catalunya del Sud)

e) Previsions de calendari de realització: Setembre 2022

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 1%

SEGON.- En el present supòsit es fa impossible acceptar un proposta de consulta on el percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció sigui el vot de l’1% dels inscrits doncs és un resultat que es podria donar alhora en les dues respostes possibles i que són totalment incompatibles entre sí. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement faci referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

TERCER.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 3 de juny de 2022

La Sindicatura Electoral