Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució Núm. 35 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


RESOLUCIÓ núm. 35, de 31 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’autorització de la celebració de la Consulta d ́Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Jocs Olímpics al Pirineu”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l ́article 11 punts 7 i 8 del RMC en quant a l’ autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d ́iniciatives populars, en sessió celebrada el 31 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l ́assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: Jocs Olímpics al Pirineu

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 30 de maig de 2022 s’ha rebut certificat de l’ àrea tècnica del Consell per la República en la que s’acredita l’obtenció dels següents suports a la consulta:

ÀREACENS INSCRITS AMB DRET A PARTICIPARSUPORTSPERCENTATGE
CONSELL PER LA REPÚBLICA90.8798.0248,83%
Alt Pirineu- Aran, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès35.2822.8107,96%
Maresme, Baix Llobregat i el Vallès Oriental16.2561.5859,75%

Vallès Occidental Oest5.6675609,88%
Vallès Occidental Est4.2633598,42%
Barcelonès Nord1.6321307,96%
L’Hospitalet de Llobregat8659110,52%
Ciutat Vella- Eixample, Nou Barris-Sant Andreu, Sants- Montjuic-Les Corts, Gràcia, Horta- Guinardó, Sant Martí i Sarrià21.1432.0829,84%
Unió Europea, Resta del Món, Catalunya Nord, Illes Balears i País Valencià- Franja de Ponent5.2693867,32%

Hi ha 502 inscrits que, malgrat tenir dret de vot, no figuren adscrits a cap circumscripció per errors en la formalització de la seva inscripció. D’aquests, 21 han emès el seu vot que ha estat incorporat en el còmput general de vots en el cens del Consell per la República però que, malauradament, no han pogut ser comptabilitzat en cap de les àrees existents.

SEGON.- Atès que el suport rebut supera el 5 per cent del cens i el supera en les 8 àrees que es determinen a l’article 27 del Reglament Fundacional, la Sindicatura ha pogut verificar el compliment d’ allò que disposa l’article 11 punt 4 apartat c) del RMC.

TERCER.- Verificat tot lo anterior, la Sindicatura RESOL AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA que, atès que es troba dins l’abast temàtic funcional de l ́article 9 del Reglament Fundacional i segons el que disposa l’article 7 punts 1 i 2 del RMC, tindrà el caràcter de vinculant.

QUART.- Segons el que disposa l’article 11 punt 7 del RMC i d’acord amb el Govern del Consell per la República, s’autoritza la realització de la consulta que haurà de tenir lloc des de les 10:00hs del dia 25 de juny fins les 10:00hs del dia 2 de juliol.

CINQUÈ.- Aquesta resolució es notificarà al proposant i a l’ Equip Tècnic del Consell per la República a fi que s’habiliti en l’espai de Consultes del web del Consell per la República l’espai per la realització de la consulta i es comuniqui a tots els inscrits al Consell per la República l’autorització de la consulta i la seva realització amb la informació necessària per conèixer el seu contingut i característiques de forma que els permeti participar-hi de manera informada, lliure i transparent.

SISÈ.- Es dona trasllat d’aquesta Resolució al Govern del Consell per la República a fi de que dicti la Resolució pertinent per a la seva convocatòria segons disposa l’article 11 punt 9 del RMC

Barcelona a 31 de maig de 2022
La Sindicatura Electoral