Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 3

RESOLUCIÓ Nº 3 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 3, de 28 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’aprovació del cens electoral.

En compliment de les disposicions de l’article 10.4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent.

RESOLUCIÓ

PRIMER.- El dia 22 de setembre de 2021, en R.P.C. presenta escrit demanant: He presentat la meva candidatura per a l’assemblea de representats, la meva pregunta és: – El meu nom oficial és Ramon Sergio, i així vull constar oficialment en el consell, però podria demanar que en la meva candidatura sigui només Ramon sense Sergio? Ja que sóc conegut només per aquest primer nom, de manera que a l’hora de publicar-les aparegui només “Ramon” com el meu nom.

SEGON.- Segons l’article 9.2 del REAR han de ser inscrites en el Cens Electoral totes les persones que figurin al Registre Ciutadà del Consell per la República i que estiguin al corrent de pagament de la seva quota.
Entenem que això implica la necessària coincidència entre les dades d’inscripció al Registre Ciutadà del Consell i les dades que figuren al Cens Electoral. Entenem també que la publicació d’una candidatura on s’hagin alterat les dades personals dels candidats podria induir a error i/o confusió i per tant considerem que és necessari la seva coincidència.

TERCER.- Tanmateix, entenem que, si el candidat creu que pot ser més fàcilment identificat només amb un dels seus noms o fins i tot amb un àlies o sobrenom, no hi ha impediment perquè figuri al costat del nom i degudament diferenciat. En el seu cas, Ramon Sergio “Ramon” Planas Campoy

Barcelona, el 28 de setembre de 2021.
La Sindicatura Electoral