Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució núm. 3 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta

El Registrat amb ID V- 930-21029 va dur a terme  la presentació de la proposta de Consulta  d´iniciativa popular número 9 formulada amb el nom de “Valoració del Govern“.

Sent la pregunta de la Consulta “Volem que un cop l’any es consulti a tots els membres del Consell, per valorar les decisions que prenguin el Govern, com vàrem fer en el ple de Govern?” 

Un cop verificades les característiques  pròpies  de la Consulta i considerada l´adequació al Reglament  de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució número 29 de 23 de maig de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República de la Consulta  plantejada a fi que s’obtingui la prèvia i necessària autorització  expressa per la seva  aprovació.

El Govern del Consell, en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA  L’AUTORITZACIÓ  de la Consulta d’acord amb el següent fonament: 

En el Reglament  General  i de Funcionament s’estableixen, en els seus articles  373, 381 i 382 els mecanismes de control i seguiment del Pla de Govern i de la responsabilitat política del President i Govern, motiu pel qual es considera que la valoració de la tasca del Govern ja està adequadament regulada.