Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm.28 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 28, de 21 d’ abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 8 formulada amb el nom: “Jocs Olímpics d’hivern”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 21 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:Jocs Olímpics d´hivern”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la Sindicatura Electoral ha d’examinar si proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Jocs Olímpics d’hivern
b) Pregunta de la Consulta: Creus que uns JJJOO d’Hivern pel 2030 s’haurien de fer al Pirineu?

c) Respostes possibles de la consulta :

sí, de totes totes

– no, perquè mai seran cap guany per al territori local, ni per a Catalunya en general

– no, perquè són uns Jocs espanyols i no hem de fer-ne res

– sí, si tan sols es fan al Prineu Català

– sí, si ja som independents

– quan hi hagi una proposta concreta, em de decidiré

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Àmbit nacional.

e) Previsions de calendari de realització : un cop passada la Setmana Santa, ja es podria fer la consulta.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

Amb un 1% dels vots ja ha de ser prou vàlida l’opinió dels inscrits?  

La participació ciutadà, sigui la que sigui s’ha de tenir en compte i saber escoltar

SEGON.- En el present supòsit i atès que la pregunta te fins a sis respostes possibles es fa impossible acceptar com a aprovada una opció amb el vot d’ 1% dels inscrits doncs és un resultat que es podria donar alhora en respostes totalment incompatibles entre sí. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement faci referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

TERCER.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 21 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral