Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 20 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 20, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 1 formulada amb el nom: “El català com a llengua oficial a la UE”.

Atesa la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura Electoral en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: El català com a llengua oficial a la UE.

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: El català com a llengua oficial a la UE
b) Pregunta de la Consulta: Volem que el català sigui llengua oficial a la UE i que el govern de la Generalitat ho reivindiqui davant el govern de l’estat espanyol?

c) Respostes possibles de la consulta :

· Sí, com irrenunciable abans de negociar qualsevol altra cosa

· Sí, que sigui dins d’un paquet negociador

· No, no és una prioritat

· No, no ho necessitem

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Tots els Consells Locals constituïts arreu del territori de Catalunya

e) Previsions de calendari de realització : preferiblement durant el primer trimestre de 2022.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles.

A: 1 + 2 (SI) > 50%; entre 1 i 2 la que tingui més percentatge

B. 3 + 4 (No) > 50% entre 3 i 4 la que tingui més percentatge.

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 1 del RF atès que la promoció del català com a llengua oficial a la UE té per objecte impulsar una activitat de caràcter polític i cultural destinada a facilitar la implantació i materialització d´un estat independent a Catalunya en forma de República.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

La pregunta formulada no compleix aquests requisits doncs no és clara, inclou dues preguntes dins la mateixa, i la seva pròpia formulació pot crear confusió al existir diferents alternatives de resposta a cada una de les qüestions que s’hi plantegen i que no tenen opció de resposta diferent. 

Pot donar-se el cas que algú que vol que el català sigui llengua oficial a la UE, no vulgui també que la Generalitat ho reivindiqui davant el govern de l’estat espanyol sense que dita possibilitat tingui cabuda en cap de les respostes possibles plantejades i pugui induir a confusió o error als votants.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Tots els Consells Locals constituïts arreu del territori de Catalunya”  tampoc s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals. En aquest cas s’adreça a tots els Consells Locals que no formen cap àmbit territorial propi del Consell sinó que són ens que no poden ser els destinataris de les consultes.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral