Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm.19

RESOLUCIÓ Núm.19 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.19, de 8 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular, per a garantir-ne l’efectiu compliment.

En ús de les atribucions atorgades per l’article 9, lletra f), del Reglament de Mecanismes de Consulta, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 8 d’abril de 2022 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT DE MECANISMES DE CONSULTA EN RELACIÓ AMB EL PROCEDIMENT DE LES CONSULTES D’INICIATIVA POPULAR

Atès que el Reglament de Mecanismes de Consulta (en endavant, RMC) efectua una regulació dispersa del procediment a seguir en el cas de les consultes d’iniciativa popular, la Sindicatura Electoral (en endavant, la Sindicatura) considera necessari precisar el procediment que s’haurà d’aplicar a totes les propostes de consultes d’iniciativa popular ja presentades i futures, d’acord amb les disposicions generals del RMC i amb els principis de seguretat jurídica i de confiança legítima de la ciutadania registrada.

El mateix dia que s’ha presentat la formació del Govern del Consell per la República, i amb el desenvolupament normatiu que implica la Resolució present, la Sindicatura entén que es donen tots els elements de fet i de dret imprescindibles per a poder efectuar els tràmits de verificació de requisits i d’aprovació de les consultes d’iniciativa popular, tant pel que fa a les ja sol·licitades com a les que es puguin sol·licitar en el futur, com a modalitat essencial de participació ciutadana al si del Consell per la República.

PRIMER.- Iniciació del procediment a sol·licitud de la ciutadania registrada al Consell per la República.

Qualsevol ciutadà registrat (article 6, lletra c), del RMC) pot formular propostes de consultes compatibles amb l’àmbit temàtic propi o funcional del Consell per la República (article 4.1 RMC, que remet als articles 1 –objecte del Consell per la República- i 9 –funcions del Consell Fundacional de Govern- del Reglament Fundacional) o qualsevol altra que no pertanyi a aquest àmbit temàtic o funcional (article 4.2 RMC).

SEGON.- Verificació per part de la Sindicatura Electoral de les propostes de consulta i resolució d´avaluació de la proposta.

1. Registrada la proposta de consulta d’iniciativa popular, la Sindicatura avaluarà:

a) Les dades que tota consulta ha de contenir, segons l’article 11.2 RMC.

b) La legitimitat dels proposants (article 11.6, lletra a), del RMC).

c) La pertinència de les preguntes i de les respostes (article 11.6, lletra b), del RMC), d’acord amb els criteris establerts a l’article 11.5 RMC.

d) L’adequació de la proposta a l’àmbit temàtic propi o funcional previst a l’article 4.1 RMC (articles 9, lletra a), i 11.4 del RMC).

e) En el cas que la proposta no pertanyi a l’àmbit temàtic o funcional previst a l’article 4.1 del RMC, verificat el compliment dels apartats a), b) i c) d´aquest apartat Segon de la present resolució, la consulta es remetrà al Govern del Consell per la República a fi que sigui autoritzada expressament (article 4.2 RMC).

2. Si la proposta compleix tots els requisits i condicions fins ara esmentats, la Sindicatura resoldrà l’acceptació inicial de la consulta (article 9, lletra b), del RMC) i la notificarà al proposant, amb indicació de l’inici del període de recollida de suport que preveu l’article 11.4 del RMC.

Si la proposta compleix tots els requisits i condicions fins ara esmentats i pertany a l’àmbit temàtic de l’article 4.2 del RMC, un cop autoritzada expressament la consulta pel Govern del Consell de la República, la Sindicatura resoldrà la seva acceptació inicial (article 9, lletra b), del RMC) i la notificarà al proposant, amb indicació de l’inici del període de recollida de suport que preveu l’article 11.4 del RMC.

3. A la finalització del període previst en l’apartat anterior, la Sindicatura comprovarà que la consulta hagi rebut el suport necessari, en els termes de l’article 11.4 RMC.

TERCER.- Aprovació de la consulta per la Sindicatura Electoral i resolució i publicació de la convocatòria pel Govern del Consell.

1. En el cas que es compleixen tots els requisits previstos a l’anterior apartat Segon, la Sindicatura emetrà una Resolució d’aprovació de la celebració de la consulta (article 9, lletra c), del RMC) que necessàriament haurà de contenir, de manera motivada:

a) L’adequació de la proposta de consulta al RMC (articles 4 i 11.4) i a aquesta Resolució interpretativa (SEGON.2), anteriorment ja recollida en l’acceptació inicial de la proposta.

b) L’autorització de la consulta efectuada pel Govern del Consell, només en el cas (article 4.2 RMC) de les propostes que no pertanyin a l’àmbit temàtic i funcional de l’article 4.1 RMC.

c) El suport que ha recollit la proposta de consulta en el període abans assenyalat, valorant-lo com a suficient.

d) La inexistència de causes que no permeten la convocatòria d’una consulta, previstes a l’article 11.8 RMC.

e) Les dates de celebració de la consulta, després d’acordar-les amb el Govern del Consell (article 11.7 RMC).

2. Aprovada la consulta per la Sindicatura i acordades les dates de celebració en els termes de l’apartat anterior, el Govern del Consell dictarà una Resolució de convocatòria de la consulta, que es publicarà al Butlletí Oficial del Consell per la República.

Barcelona, a 8 d’abril de 2022.
La Sindicatura Electoral