Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 12

RESOLUCIÓ Núm.12 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.12, de 5 de novembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la impugnació de la proclamació de la candidata na M.C.B.

En compliment de les disposicions de l’article 20 punts 3 i 4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 5 de novembre de 2021 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
PRIMER.- El dia 4 de novembre de 2021, en P.V.L., amb ID V-249-21137, candidat a les eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República a la circumscripció de la Catalunya del Nord presenta escrit en el qual impugna la proclamació de la candidata escollida per la circumscripció de la Catalunya del Nord en considerar que aquesta es presenta en circumscripció territorial quan és càrrec electe de la Catalunya del Nord; mostra la seva disconformitat en què la circumscripció única de càrrecs electes es reservi als electes del Principat quan hi ha circumscripcions a la resta de països catalans i considera que no es va especificar en cap moment de la campanya electoral ni en el termini de presentació de candidatures.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 14.1 del REAR, la candidatura de na M.C.B. va ser publicada provisionalment i junt amb la resta de candidatures, el dia 11 d’octubre de 2021. Els candidats i candidates podien presentar recurs contra aquesta proclamació provisional segons estableix l’art. 14. 2 en el termini de dos dies.
No es va presentar recurs contra la proclamació provisional de la candidatura de na M.C.B. i va ser proclamada definitivament, junt amb la resta de candidatures, el dia 16 d’octubre de 2021. Qualsevol impugnació a posteriori de la dita candidatura, s’ha de considerar extemporània.

TERCER.- L’article 20 del REAR en els seus punts 3 i 4 disposa que finalitzat l’escrutini i publicats els resultats, els candidats i les candidates poden presentar reclamacions a la Sindicatura Electoral sobre els resultats en el termini de dos dies des de la seva publicació. Dita reclamació hauria de ser en tot cas sobre els resultats, no sobre les candidatures i el seu termini de presentació s’esgotava el dia 3 de novembre a les 24:00hs. La impugnació d’en P.V.L. s’ha presentat el dia 4 de novembre a les 20:25hs.


QUART.- Per totes aquestes consideracions, no s’ha d’admetre la impugnació presentada per en P.V.L. per extemporània.

Barcelona, a 5 de novembre de 2021
La Sindicatura Electoral