Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ NÚM.110 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ Núm.110 de 18 de gener de 2024, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa l’aprovació del cens electoral.

D’acord amb allò que disposa el Capítol III, article 4 de les disposicions del Codi de Desplegament relatiu al President del Consell de la República, la sindicatura Electoral, en la sessió celebrada el dia 18 de gener de 2024, amb l’assistència dels seus membres titulars, han adoptat, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

Aprovació del cens electoral per al procés electoral convocat el dia 15 de gener de 2024

Primer. Finalitzat a les 00:48 h del dia 16 de gener de 2024, el procediment d’script a fi de processar les darreres actualitzacions del registre ciutadà, un cop certificat per l’Àrea Tècnica del Consell de la República, tant aquest procés com la funció matemàtica del Cens Electoral, acabat l’extracte des del Registre del Consell de la República que permet certificar que no patirà cap alteració posterior que no sigui degudament acorda per la Sindicatura Electoral, aquesta, amb el vot favorable de tots els assistents, ha aprovat el Cens Electoral.

Segon. Cada persona inscrita en el Registre Ciutadà del Consell de la República pot consultar les dades de la seva inscripció en el Cens

Electoral mitjançant el seu espai privat del web del Consell de la República.

Les reclamacions sobre el Cens Electoral aprovat pel procés electoral relatiu al president del Consell de la República, iniciat amb la convocatòria electoral del passat 15 de gener de 2024, s’han de presentar a través del formulari existent per queixes, reclamacions i recursos a l’espai Sindicatura Electoral de la web del Consell de la República.

El termini per presentar reclamacions sobre el Cens Electoral és de cinc dies naturals des de la seva aprovació.

Barcelona a 18 de gener de 2024

La Sindicatura Electoral