Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm.11

RESOLUCIÓ Núm.11 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 11, de 4 de novembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la impugnació de la proclamació de la candidata M.M.P.

En compliment de les disposicions de l’article 21 punts 2 i 3 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 4 de novembre de 2021 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

PRIMER.- El dia 3 de novembre de 2021, En JR.G.A., amb ID S-432-21765, candidat a les eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República a la circumscripció Sants Montjuïc-Les Corts presenta escrit en el qual impugna la proclamació de la candidata M.M.P. per aquesta circumscripció i demana que es deixi sense efecte. Al·lega que la Sra.M.P. no és resident del districte electoral i que per tant, en el que ell considera la “correcte” interpretació de l’article 9 i l’article 13 punts 2 i 5 del REAR només seria possible la presentació de candidatures al lloc de residència. La impugnació presentada no fa referència en cap cas a l’existència de possibles irregularitats en el procés de votació o recompte de vots, limitant-se exclusivament la impugnació en la possibilitat o no de Na M.M.P. de ser candidata per la circumscripció Sants Monjuïc-Les Corts.

SEGON.- Segons l’article 9.4 del REAR la inscripció d’una persona en el Cens Electoral ha d’indicar la circumscripció territorial en la qual s’integra i que es determina segons el lloc de residència.
Consultades les dades censals de la candidata, aquesta te assignada com a lloc de residència un domicili de Barcelona inclòs a la circumscripció Sants Montjuïc-Les Corts sense que hi hagi cap element de prova en contra a l’al·legació efectuada per l’impugnant.

TERCER.- En compliment del que disposa l’article 14.1 del REAR, la candidatura de Na M.M.P. va ser publicada provisionalment, junt amb la resta de candidatures, el dia 11 d’octubre de 2021.
Els candidats i candidates podien presentar recurs contra la dita proclamació provisional segons estableix l’art. 14. 2 en el termini de dos dies.
No es va presentar recurs contra la proclamació provisional de la candidatura de Na M.M.P. i va ser proclamada definitivament, junt amb la resta de candidatures, el dia 16 d’octubre de 2021.
Qualsevol impugnació a posteriori de la candidatura esmentada, s’ha de considerar extemporània.

QUART.- Respecte a la interpretació que s’ha de donar a l’article 13 del REAR és evident que aquesta no es pot fer mai d’esquena a un principi bàsic del dret: “permissum videtur id omne quod non prohibitur”, allò que no serà expressament prohibit, es considera permès. L’article 13.1 diu textualment: “Les persones inscrites al Cens Electoral poden presentar la seva candidatura individual al bloc electoral territorial de l’Assemblea de Representants en una de les circumscripcions electorals.”

La utilització de l’expressió” en una” en lloc de “en la seva” o similar, té una importància cabdal. És evident que els redactors coneixien perfectament l’existència de més d’una circumscripció electoral i que també coneixien l’expressa vinculació de l’exercici del dret de sufragi actiu a la circumscripció electoral del lloc de residència dels inscrits derivada de l’article 9 punts 3, 4 i 5 del REAR.

Malgrat tot això, els redactors eviten fer una vinculació expressa de l’exercici del dret de sufragi passiu a la circumscripció electoral del lloc de residència del candidat i deixen oberta la presentació de la candidatura “en una” de les circumscripcions electorals sense exigir en cap moment que aquesta sigui la del lloc de residència del candidat.
Per tant, i amb total independència de la redacció desafortunada (o no) del REAR, si el reglament no exigeix que la candidatura s’hagi de presentar en la circumscripció electoral del lloc de residència del candidat i no impedeix la presentació en qualssevulla de les circumscripcions existents, tal requisit no es pot introduir mitjançant una interpretació restrictiva del reglament que suposaria atemptar directament contra el principi “permissum videtur id omne quod non prohibitur”.

CINQUÈ.- Per totes aquestes consideracions, s’ha de desestimar la impugnació presentada per en JR.G.A.

Barcelona, a 4 de novembre de 2021.
La Sindicatura Electoral