Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 107 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 107, de 14 de setembre de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la verificació d’avals i autorització de la celebració de la Consulta d’Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol”.

D’acord amb allò que disposa l’article 64 punt 6 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius CMC, és funció de la Sindicatura, a la finalització del període de recollida d’avals previst en els punts 1 a 5 del nomenat article, verificar el suport rebut i la definició i adequació de la resta de paràmetres tècnics de la consulta i emetrà la corresponent resolució quant a l’autorització o no de la consulta. Un cop verificada la legitimació dels proposants, la pertinença de la pregunta i les respostes i els suports rebuts en cas d’iniciatives populars, en sessió celebrada el 14 de setembre de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE VERIFICACIÓ D’AVALS I AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol”.

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 12 de setembre de 2023 s’ha rebut certificat de data 12 de setembre de 2023.

de l’àrea tècnica del Consell de la República en la qual s’acredita que, sobre un cens total de 90.142 registrats amb dret a participar s’han obtingut 1.064 suports, el que suposa el suport de l’1,18% del cens al qual es dirigeix la consulta.

SEGON.- Atès que el suport rebut supera el requisit inicial exigit en l’article 43 punt 2 apartat d’aconseguir el suport de l’1% per cent del cens dels inscrits al Consell de la República, cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA i segons el que disposa l’article 66 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius, aprovar la seva convocatòria fixant el calendari de celebració en els següents terminis:

15 de setembre de 2023: publicació de la convocatòria de la consulta popular per part del Govern i inici de les actuacions tècniques per procedir al tancament del cens de la consulta.

15 de setembre de 2023 fins a les 23:59 h del dia 16 d’octubre de 2023: campanya divulgativa i dels mitjans de publicació.

19 de setembre de 2023: aprovació inicial del cens 20 de setembre al 3 d’octubre termini per presentar al·legacions al cens aprovat.

16 d’octubre: termini màxim per l’aprovació definitiva del cens.

17 d’octubre de 2023 a les 9:00 h: inici de la votació.

23 d’octubre de 2023 a les 18:00 h: finalització de la votació.

24 d’octubre: publicació dels resultats provisionals de la votació.

Fins al 27 d’octubre: termini de presentació de reclamacions.

2 de novembre: termini màxim de proclamació dels resultats definitius.

TERCER.- La data d’inici de campanya i dels mitjans de publicació s’iniciarà, segons el que disposa l’article 72 del CMC, amb la publicació de la convocatòria i finalitzarà a les 23:59 hores del dia anterior a la votació, és a dir, del dia 16 d’octubre.

Existeix una evident contradicció entre allò que disposa l’article 66 apartat 2 punt dos amb allò que disposa l’article 72 del CMC respecte al moment d’inici de la campanya que considerem que s’ha de resoldre amb la prevalença d’allò que disposa l’article 72 no tan sols perquè aquest article es troba en el capítol que regula concretament la campanya divulgativa i, per tant, com a regulació específica i concreta sobre la qüestió sinó perquè aquest article permet, continuant amb l’esperit recollit en el Preàmbul del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius, la implicació en la consulta de tots els inscrits des del primer moment i la seva possibilitat d’intervenir des del mateix moment en que comença a intervenir el proposant.

QUART.- El calendari fixat no coincideix amb el calendari sol·licitat pel proposant per imperatiu dels terminis establerts en l’article 66 apartats 2 i 3 del CMC tant respecte els terminis per aprovacions, reclamacions i resolucions de les qüestions relacionades amb el cens com de la mateixa exigència de la difusió de la consulta per tots els canals possibles almenys 30 dies abans del dia de la votació.

CINQUÈ.- Es procedeix a comunicar aquesta resolució al Govern del Consell a fi i efecte que procedeixi a publicar la convocatòria de la consulta el dia 15 de setembre de 2023, sigui inserida a la web i sigui difosa per tots els canals possibles almenys 30 dies abans del dia de la votació, segons el que disposa l’article 66.3 del CMC.

Barcelona a 14 de setembre de 2023

La Sindicatura Electoral