Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ núm. 106 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 106, de 14 de setembre de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d’Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez”.

D’acord amb allò que disposa l’article 64 punt 6 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius CMC, és funció de la Sindicatura, a la finalització del període de recollida d’avals previst en els punts 1 a 5 del mateix article, verificar el suport rebut i la definició i adequació de la resta de paràmetres tècnics de la consulta i emetre la corresponent resolució quant a l’autorització o no de la consulta. Un cop verificada la legitimació dels proposants, la pertinença de la pregunta i les respostes i els suports rebuts en cas d’iniciatives populars, en sessió celebrada el 14 de setembre de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent: RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez”.

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 12 de setembre de 2023 s’ha rebut certificat de data 12 de setembre de 2023 de l’àrea tècnica del Consell de la República en la qual s’acredita que, sobre un cens total de 84.924 registrats amb dret a participar s’han obtingut 524 suports, el que suposa el suport del 0,62% del cens al qual es dirigeix la consulta.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera el requisit inicial exigit en l’article 43 punt 2 apartat d’aconseguir el suport de l’1% per cent del cens dels inscrits a Catalunya, cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant i es publicarà al BOC.Barcelona a 14 de setembre de 2023 La Sindicatura Electoral.

Barcelona a 14 de setembre de 2023

La Sindicatura Electoral