Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 105 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 105, de 8 de setembre de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta popular núm. 54 formulada per iniciativa del Govern del Consell de la República.

En compliment del que disposa l’article 62 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius (CMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura Electoral quant a vetlla perquè la tramitació i celebració dels mecanismes de consulta i processos de participació es respecti la normativa vigent i més concretament d’acord amb el qual disposa l’article 63 quant a la necessitat de verificar que la iniciativa de consulta proposada reuneix els requisits establerts en el Codi de Mecanismes de Consultes i altres processos participatius, en sessió celebrada el 8 de setembre de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA POPULAR A INICIATIVA DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA.

PRIMER.- La proposta de consulta conté:

a) Identificació del proposant

b) Procediment participatiu que proposa: consulta popular

c) Pregunta de la Consulta: Estàs d’acord en que cal adaptar l’actual estructura institucional del Consell per tal que pugui complir de manera més eficaç la seva missió i que, en conseqüència, es dugui a terme una reestructuració dels seus òrgans per fer possible aquesta adaptació?

d) Respostes possibles de la consulta:

1.-SI

2.-NO.

3.-EN BLANC

e)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots els inscrits en el Consell de la República.

f) Calendari de celebració: del 23 de setembre de 2023 a les 9hs al 28 de setembre de 2023 a les 9hs

Per tant, compleix amb allò que disposa l’article 61 del CMC.

SEGON.- Comprovada la legitimació del proposant segons el qual disposa l’article 43.1 del CMC, la proposta compleix allò que disposa l’article 42 del CMC sobre el contingut de la consulta, ja que planteja una temàtica d’interès general compatible amb l’àmbit i dins les missions i funcions del Consell de la República compatible amb el seu àmbit d’actuació segons el que disposa el Preàmbul i l’article 11.3 del Codi General i no entra en contradicció amb cap dels codis i normes vigents.

El contingut de la consulta pretén copsar l’opinió dels inscrits respecte a la necessitat o no d’adaptar l’estructura del Consell de la República i sobre la necessitat, o no, de realitzar una reestructuració dels seus òrgans sense que això suposi una contradicció amb els codis i normes vigents, ja que en cap cas es consulta sobre un mecanisme de reforma o una proposta d’estructura orgànica que contradigui les previstes al Codi General i per tant s’adiu perfectament a allò que disposa l’article 42.1 del CMC

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant i l’adequació del contingut de la consulta a allò que disposa en CMC, no sent necessari en el supòsit de Consulta Popular a iniciativa del Govern o de l’Assemblea de Representants la recollida d’avals prevista en l’article 43.2 del CMC, en compliment del que disposa l’article 66 apartats 1 i 2 del CMC la Sindicatura Electoral RESOL AUTORITZAR la consulta popular proposada i aprovar la seva convocatòria fixant el calendari de celebració en els següents terminis:

12 de setembre de 2023: publicació de la convocatòria de la consulta popular per part del Govern i inici de les actuacions tècniques per procedir al tancament del cens de la consulta.

12 de setembre de 2023 fins 23:59hs del dia 10 d’octubre de 2023 campanya divulgativa i dels mitjans de publicació.

14 de setembre de 2023: aprovació inicial del cens

15 a 28 de setembre termini per presentar al·legacions al cens aprovat

10 d’octubre termini màxim per l’aprovació definitiva del cens.

11 d’octubre de 2023 a les 9:00hs inici de la votació

16 d’octubre de 2023 a les 9:00hs finalització de la votació

17 d’octubre publicació dels resultats provisionals de la votació

Fins el 20 d’octubre termini de presentació de reclamacions

25 d’octubre termini màxim de proclamació dels resultats definitius.

QUART.- La data d’inici de campanya i dels mitjans de publicació s’iniciarà, segons el que disposa l’article 72 del CMC, amb la publicació de la convocatòria i finalitzarà a les 23:59 hores del dia anterior a la votació, és a dir, del dia 10 d’octubre.

Existeix una evident contradicció entre allò que disposa l’article 66 apartat 2 punt dos amb allò que disposa l’article 72 del CMC respecte al moment d’inici de la campanya que considerem que s’ha de resoldre amb la prevalença d’allò que disposa l’article 72 no tan sols perquè aquest article es troba en el capítol que regula concretament la campanya divulgativa i, per tant, com a regulació específica i concreta sobre la qüestió sinó perquè aquest article permet, continuant amb l’esperit recollit en el Preàmbul del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius, la implicació en la consulta de tots els inscrits des del primer moment i la seva possibilitat d’intervenir des del mateix moment en que comença a intervenir el proposant que, en aquest cas és el Govern del Consell i és qui procedeix a la publicació de la seva convocatòria i qui té tots els mitjans i mecanismes de comunicació al seu abast.

CINQUÈ.- El calendari fixat no coincideix amb el calendari sol·licitat pel proposant per imperatiu dels terminis establerts en l’article 66 apartats 2 i 3 del CMC tant respecte als terminis per aprovacions, reclamacions i resolucions de les qüestions relacionades amb el cens com de la mateixa exigència de la difusió de la consulta per tots els canals possibles almenys 30 dies abans del dia de la votació.

SISÈ.- Es procedeix a comunicar aquesta resolució al Govern del Consell a fi i efecte que procedeixi a publicar la convocatòria de la consulta el dia 12 de setembre de 2023, sigui inserida a la web i sigui difosa per tots els canals possibles almenys 30 dies abans del dia de la votació, segons el que disposa l’article 66.3 del CMC.

Barcelona a 8 de setembre de 2023

La Sindicatura Electoral