Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 104 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 104, de 16 d’agost de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d’Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Posicionament del Consell de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol”

Formulada la consulta amb anterioritat a l’aprovació del vigent Codi de Mecanismes Consulta i altres processos participatius vigent en l’actualitat i segons el que disposa la Disposició Transitòria del CMC, aquesta s’ha de regir per allò que disposava el Reglament, vigent en el moment de la seva formulació. Per tant, segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 7 i 8 del RMC quant a l’autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d’iniciatives populars, en sessió celebrada el 8 de maig de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:” Posicionament del Consell de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol”.

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 4 d’agost de 2023 s’ha rebut certificat de data 4 d’agost de 2023 de l’àrea tècnica del Consell de la República en la qual s’acredita que, sobre un cens total de 90.585 registrats amb dret a participar s’han obtingut 774 suports, el que suposa el suport del 0,85% del cens al qual es dirigeix la consulta.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’obtenir el suport del 5 % del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant

Barcelona a 16 d’agost de 2023

La Sindicatura Electoral