Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 103 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 103, de 15 d’agost de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, sobre l’existència de dificultats tècniques per a l’exercici simultani en l’espai web del Consell de la República de diferents procediments de recollida de suports per a les consultes d’iniciativa ciutadana aprovades inicialment previst en l’article 64 apartat 2 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius si no existeix una coincidència exacta en l’àmbit, temps i durada de tots ells.

En ús de les atribucions atorgades per l’article 62 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius en relació amb l’article 611 apartat 2 del Codi General del Consell de la República, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 15 d’agost de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’APLAÇAMENT DE L’INICI DE LA RECOLLIDA D’AVALS DE LES CONSULTES D’INICIATIVA POPULAR ADMESES EN RESOLUCIONS 101 I 102 D’AQUESTA SINDICATURA

PRIMER.- La Sindicatura Electoral, en la Resolució número 101, de 31 de juliol de 2023, publicada al BOC el dia 1 d’agost, va resoldre admetre la proposta de consulta d’iniciativa popular nº 52 de nom “Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol” i va acordar la comunicació d’aquesta admissió al Govern del Consell perquè procedís a la recollida d’avals en el termini màxim de deu dies hàbils des de la notificació de la resolució i amb una durada de 15 dies hàbils.
En aquest cas, l’espai web hauria d’estar habilitat el dia 16 d’agost amb un àmbit territorial del cens a participar de tots els inscrits al Consell de la República.

SEGON.- Igualment, en la Resolució número 102, de 31 de juliol de 2023, publicada al BOC el dia 1 d’agost, la Sindicatura Electoral va resoldre admetre la proposta de consulta d’iniciativa popular núm. 53 de nom “Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez” i va acordar la comunicació d’aquesta admissió al Govern del Consell perquè procedís a la recollida d’avals en el termini màxim de deu dies hàbils des de la notificació de la resolució i amb una durada de 15 dies hàbils.
De la mateixa manera que en el cas anterior, l’espai web hauria d’estar habilitat el dia 16 d’agost amb un àmbit territorial del cens a participar dels inscrits al Consell de la República dins el territori de Catalunya.

TERCER.- Amb data 15 d’agost de 2023 la Sindicatura Electoral ha rebut certificació de l’Equip Tècnic del Consell de la República en la qual s’exposa que la plataforma de participació dels inscrits, en la seva versió actual, no permet tenir dos censos de diferents àmbits actius a la vegada. Això impossibilita tenir operatius al mateix temps diversos procediments de recollida d’avals si no tenen tots ells una coincidència exacta en el temps i àmbit territorial. Per tant, en relació amb les resolucions 101 i 102 es presenta un problema d’incompatibilitat degut a la no coincidència del cens a consultar que, segons la certificació emesa per l’equip tècnic, estarà solucionada amb la instal·lació de l’actualització 23/0818 de la plataforma prevista pel proper 18 d’agost, operativa des del dia 21. Aquesta actualització suposarà l’eliminació de les actuals restriccions i la possibilitat que sigui viable la recollida d’avals de forma simultània en diferents processos participatius amb diferents àmbits territorials.

QUART.- Davant la situació d’impossibilitat tècnica d’efectuar de manera simultània els procediments de recollida de suports de les propostes de consultes d’iniciativa popular “Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol” i “Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez”, la Sindicatura Electoral ACORDA suspendre el procediment i ajornar l’inici del tràmit de recollida de suports de les consultes d’iniciativa popular al pròxim 21 d’agost de 2023, data en la qual ja serà possible la recollida d’avals de forma simultània.

CINQUÈ.- Amb indicació de la motivació que s’acaba d’efectuar per la Sindicatura, la suspensió provisional del tràmit de recollida de suports i el seu inici el pròxim 21 d’agost de 2023 es comunicarà al Govern del Consell de la República i al seu equip tècnic que haurà de procedir a la creació de l’espai al web de consultes perquè sigui operatiu des del pròxim dia 21 d’agost de 2023 i durant un termini de 15 dies hàbils a fi que el cens proposat en les diferents consultes pugui donar-li suport.

Barcelona, a 15 d’agost de 2023
La Sindicatura Electoral