Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 102 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 102, de 31 de juliol de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 53 formulada amb el nom: “Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez”.

En compliment del que disposa l’article 62 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius (CMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura Electoral quant a vetlla perquè la tramitació i celebració dels mecanismes de consulta i processos de participació es respecti la normativa vigent i més concretament d’acord amb el que disposa l’article 63 quant a la necessitat de verificar que la iniciativa de consulta proposada reuneix els requisits establerts en el Codi de Mecanismes de Consultes i altres processos participatius, en sessió celebrada el 31 de juliol de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez”.

PRIMER.- La proposta de consulta preveu:

a) Identificació del proposant

b) Procediment participatiu que proposa: consulta

c) Nom de la Consulta: Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez.

d) Pregunta de la Consulta: Donat que el Referèndum és actualment impossible, que tots els partits possibles (també EHB), puguin exigir una consulta als catalans de quin futur volen, amb diverses respostes que Espanya pogués acceptar com: Quin futur es vol per Catalunya? 1-Mantenir Estatut vigent. 2-Negociar un nou Estatut. 3-Negociar un Estat Federal. 4-Autodeterminació (o Altres)

e) Respostes possibles de la consulta:

1.-Acceptar proposta per demanar-les a tots els partits independentistes.

2.-Acceptar proposta modificant totes o algunes de les opcions de resposta.

3.-Rebutjar la proposta

f)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Catalunya

Per tant, compleix amb allò que disposa l’article 61 del CMC.

SEGON.- Comprovada la legitimació del proposant segons el qual disposa l’article 43.1 del CMC, la proposta compleix allò que disposa l’article 42 del CMC sobre el contingut de la consulta, ja que planteja una temàtica d’interès general compatible amb l’àmbit i dins les missions i funcions del Consell de la República compatible amb el seu àmbit d’actuació segons el que disposa el Preàmbul i l’article 11.3 del Codi General.

El Consell de la República es constitueix en Autoritat Nacional Catalana amb l’objectiu inequívoc de restaurar l’efectivitat del dret històric del poble català a la sobirania nacional i de desplegar la República Catalana independent i té com a finalitat impulsar processos democràtics d’autodeterminació per assolir el mandat de la independència. No podem obviar la possible i real transcendència que pot tenir per a la consecució d’aquests objectius l’actual moment polític que ha obert els resultats de les eleccions generals a l’estat espanyol i, per tant, el contingut de la consulta s’adiu perfectament a allò que disposa l’article 42.1 del CMC.

El proposant no especifica si es dirigeix als inscrits al Consell de la República o si la consulta és oberta a tots els ciutadans de Catalunya inscrits o no en el Consell de la República, però, atès el fet que el model de sol·licitud actual de proposta no permet fer aquesta especificació; que en aquests moments no s’ha implementat encara allò que disposa la disposició addicional tercera del CMC respecte a la creació del registre específic per a la participació dels ciutadans dels Països Catalans i/o residents a l’estranger no inscrits al Consell de la República i que el preàmbul del CMC és clar quant a la voluntat de permetre en tot cas la participació directa i real dels inscrits en la presa de decisions fomentant tots els processos participatius al seu abast, entenem que, mentre no s’hagi posat en marxa el Registre específic al qual es fa esmen, la consulta s’ha d’entendre dirigida als inscrits dins l’àmbit territorial al qual es refereix.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant i l’adequació del contingut de la consulta a allò que disposa en CMC, en compliment del que disposa l’article 63 apartats 1 i 3.1 del CMC la Sindicatura Electoral RESOL ADMETRE la consulta proposada i COMUNICAR al Govern del Consell que la consulta proposada compleix els requisits exigits a fi i efecte de què s’iniciï el procés de recollida d’avals en el termini màxim de deu dies des de la notificació de la present resolució i amb una durada de quinze dies hàbils.

Són dies hàbils de dilluns a divendres no festius, inclòs el mes d’agost.

QUART.- El percentatge mínim d’avals necessaris per poder sotmetre a votació la consulta és d’1% dels inscrits en el Consell de la República dins el territori de Catalunya, àmbit al qual afecta la consulta, segons el que disposa l’article 43.2 del CMC

Barcelona a 31 de juliol de 2023

La Sindicatura Electoral