Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 101 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 101, de 31 de juliol de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 52 formulada amb el nom: “Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol”.

En compliment del que disposa l’article 62 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius (CMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura Electoral quant a vetlla perquè la tramitació i celebració dels mecanismes de consulta i processos de participació es respecti la normativa vigent i més concretament d’acord amb el que disposa l’article 63 quant a la necessitat de verificar que la iniciativa de consulta proposada reuneix els requisits establerts en el Codi de Mecanismes de Consultes i altres processos participatius, en sessió celebrada el 31 de juliol de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol”.

PRIMER.- La proposta de consulta preveu:

a) Identificació del proposant

b) Procediment participatiu que proposa: consulta

c) Nom de la Consulta: Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol

d) Pregunta de la Consulta: El Consell de la República ha de promoure el bloqueig a la investidura del president a l’estat espanyol per part dels partits independentistes catalans?

e) Respostes possibles de la consulta:

– SÍ

– NO

f)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: tots els inscrits.

Per tant, compleix amb allò que disposa l’article 61 del CMC.

SEGON.- Comprovada la legitimació del proposant segons el qual disposa l’article 43.1 del CMC, la proposta compleix allò que disposa l’article 42 del CMC sobre el contingut de la consulta, ja que planteja una temàtica d’interès general compatible amb l’àmbit i dins les missions i funcions del Consell de la República compatible amb el seu àmbit d’actuació segons el que disposa el Preàmbul i l’article 11.3 del Codi General.

El Consell de la República es constitueix en Autoritat Nacional Catalana amb l’objectiu inequívoc de restaurar l’efectivitat del dret històric del poble català a la sobirania nacional i de desplegar la República Catalana independent i té com a finalitat impulsar processos democràtics d’autodeterminació per assolir el mandat de la independència. No podem obviar la possible i real transcendència que pot tenir per a la consecució d’aquests objectius l’actual moment polític que ha obert els resultats de les eleccions generals a l’estat espanyol i, per tant, el contingut de la consulta s’adiu perfectament a allò que disposa l’article 42.1 del CMC

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant i l’adequació del contingut de la consulta a allò que disposa en CMC, en compliment del que disposa l’article 63 apartats 1 i 3.1 del CMC la Sindicatura Electoral RESOL ADMETRE la consulta proposada i COMUNICAR al Govern del Consell que la consulta proposada compleix els requisits exigits a fi i efecte que s’iniciï el procés de recollida d’avals en el termini màxim de deu dies des de la notificació de la present resolució i amb una durada de 15 dies hàbils.

Són dies hàbils de dilluns a divendres no festius, inclòs el mes d’agost.

QUART.- El percentatge mínim d’avals necessaris per poder sotmetre a votació la consulta és d’1% de tots els inscrits en el Consell de la República segons el que disposa l’article 43.2 del CMC

Barcelona a 31 de juliol de 2023

La Sindicatura Electoral