Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 10

RESOLUCIÓ Núm. 10 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 10, d’1 de novembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la publicació dels resultats de les eleccions a l’Assemblea de representants del Consell per la República Catalana.

En ús de les atribucions dels articles 8. j), i 20.1 i 2 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), en sessió celebrada l´1 de novembre de 2021 i amb l’assistència dels seus membres titulars, la Sindicatura Electoral ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES ELECCIONS A L´ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.


Havent-se emès l’Acta de resultats de les eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República Catalana, d´acord amb els articles 8. j), i 20.1 i 2 del REAR, s’ha resolt la seva publicació íntegra.


Segons el que estableix l’article 20.3 del REAR, els candidats poden presentar reclamacions a la Sindicatura Electoral sobre els resultats en el termini de dos dies des de la seva publicació.

Barcelona, a 1 de novembre de 2021.

La Sindicatura Electoral