Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 9 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

Resolució núm. 9, de data 28 de febrer de 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 40 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 1 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon.- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 67 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer.- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA, la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 40 formulada:

  • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 1 bis

-Pregunta de la Consulta: Estàs d’acord en que l’Ajuntament de Vilanova programi un reglament per fer un sistema de consultes vinculants de manera regular a tots els ciutadans per temes d’interès local?

  • Respostes possibles de la consulta: si / no
  • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
  • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h – Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart.- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023