Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Nº 66 DE LA SINDICATURA ELECTORAL

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ nº 66, de  28 d’ octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular nº 39 formulada amb el nom: “Independència energètica 5”.

Segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Independència energètica 5

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Independència energètica 5
b) Pregunta de la Consulta: Quin model energètic hem d’exigir als nostres representants, per Catalunya?

c) Respostes possibles de la consulta :

Un d’energia renovable amb emplaçaments consensuats per administracions i propietaris.

– Un d’energia renovable sense necessitat de cap consens per els emplaçaments.

– Un d’energia rebuda amb línies MAT i emplaçaments consensuats per administracions i propietaris.

– Un d’energia rebuda amb línies MAT sense consens per els emplaçaments.

– Ja ho decidiran els mercats.

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Nacional.

e) Previsions de calendari de realització : Abans de cap d’any

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: Majoria simple

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC,  doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 9 del Reglament Fundacional (en endavant, RF), atès que la consulta versa sobre grans decisions de país que podrien orientar l’actuació política del Govern del Consell de la República; en aquest cas, en relació amb el model energètic i amb la seva petjada ambiental. En aquest sentit, el Pla de Govern del Consell de la República senyala, en el seu “Àmbit d’acció econòmica”, el compromís del Govern del Consell en matèria de “Xarxa de serveis”. En concret, és una de les funcions del Govern “Fomentar la creació o l’impuls d’estructures en l’àmbit econòmic que ens apropin a la materialització de la República Catalana”. Igualment en l’àmbit d’acció econòmica, el Govern del Consell ha assumit funcions de promoció en matèria de “Consum estratègic”, referit no només a l’acció “dels ciutadans en l’esfera econòmica, d’entrada com a consumidors”, sinó també “per a les empreses i les institucions públiques, com a consumidors col·lectius de béns i serveis”.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són és clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC.  

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Àmbit nacional” malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat  en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva  voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat  dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’ adequa a allò que preveu el citat article.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la SindicaturaElectoral ACORDA L’APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSULTA.

CINQUÈ.- Aquesta aprovació inicial es comunicarà al proposant i es comunicarà al’equip tècnic del Consell per la República que ha de procedir a la creació del espai al web de consultes perquè el cens proposat a la consulta, en aquest cas el relatiu ala totalitat  dels ciutadans registrats al Consell per la República, pugui donar-li suport. Aquest espai web haurà d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant.

El dia posterior a la comunicació al proposant de l’acceptació de la consulta s’iniciarà el període de 30 dies  per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria formal de la consulta. En tot cas no s’iniciarà el còmput del període de 30 dies per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria de la consulta fins la posada en marxa de l’espai de recollida de suports a l’espai web de consultes a fi i efecte de garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en l’accés a tot el desenvolupament del procés de participació.

SISÈ: A la finalització del període de 30 dies per l’obtenció de suport es verificarà si s’ha rebut el suport requerit, (5 per cent del cens al que va dirigit la consulta i si és general el 5 per cent de suport més el recolzament superior del 5% de 3 de les 8 àrees electorals), a fi i efecte de procedir a l’aprovació de la celebració de la consulta.

Barcelona a 28 d’ octubre de 2022

La Sindicatura Electoral