Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Nº 64 DE LA SINDICATURA ELECTORAL

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ nº 64, de 28 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular nº 37 formulada amb el nom: “Espai Radio-Streaming”.

Segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 28 d’octubre  de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:Espai Radio-Streaming”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Espai Radio-Streaming

b) Pregunta de la Consulta: Es podria actualitzar la radio per a incloure el streaming del públic jove que es comunica mitjançant influencers? Així podríem connectar la gent gran de la radio amb la jovenalla una assignatura pendent de la corporació catalana de mitjans audiovisuals que avui en dia continua estancada amb la radio i així evitaríem l’abandonament del públic jove a la radio?

c) Respostes possibles de la consulta :

1) Sí, amb una inversió de 5.000 euros per a tenir un espai de radio decent de streaming. 

2) No, no volem modernitzar-se, ja ens va bé el format actual de radio.

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Consell Local Esplugues de Llobregat

e) Previsions de calendari de realització : 27/10/2022

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC, atès que no es tracta dels aspectes regulats a l’article 1 del Reglament Fundacional (RF), que defineix l’objecte propi del Consell per la República, ni tampoc dels relatius a qualsevol de les funcions pròpies del Consell, tal com venen regulades a l’article 9 del RF.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.2, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Ni la pregunta ni les respostes possibles plantejades no compleixen aquets requisits. No són clares, entenedores i el més breus possibles  i poden portar a confusió doncs trobem dues preguntes en un mateix enunciat que a més inclouen valoracions i afirmacions sobre les suposades causes d’una suposada situació d’abandonament de la radio pel públic que han de ser acceptades com a vàlides en la formulació de la pregunta. Al igual que en les respostes on tant el sí com  el no estan limitats per les acotacions posteriors el que suposa que aquell que pugui estar d’acord amb l’enunciat però no amb la limitació posterior, es vegi compel·lit a acceptar-la per no haver-hi altra opció.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas els inscrits al Consell Local d’ Esplugues de Llobregat no contradiu el que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que permet que les consultes es dirigeixin a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República, o a un univers menor, si bé si tenim en compte tal i com es formula la pregunta, amb un plantejament general sobre “la radio” i no pas sobre la “radio local d’ Esplugues de Llobregat” faria que aquesta limitació del cens de participació resultés discriminatòria per la resta d’ inscrits al Consell de la República doncs malgrat limitar-se el cens al que es dirigeix la pregunta el seu àmbit seria general de tot el territori i per tant, seria discriminatori.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació donat que la consulta plantejada no compleix els paràmetres de pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC.

CINQUÈ.- S’acorda notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 28 d’ octubre de 2022

La Sindicatura Electoral