Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Nº 60 DE LA SINDICATURA ELECTORAL

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ nº 60, de 28 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular nº 33 formulada amb el nom: “Cobertes solars en autopistes”.

Segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 28 d’ octubre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Cobertes solars en autopistes”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Cobertes solars en autopistes

b) Pregunta de la Consulta: Cobrir autopistes i autovies amb cobertes solars fotovoltaiques en el mínim de temps possible hauria de ser una prioritat dels propers pressupostos del país.

c) Respostes possibles de la consulta :

– Hi estic d’acord

– No hi estic d’acord

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Tots els inscrits

e) Previsions de calendari de realització : El més aviat possible, un cop passades les 48 hores que preveu el Reglament un cop hagi estat aprovada

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: Cap mínim

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4. RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC, atès que no es tracta dels aspectes regulats a l’article 1 del Reglament Fundacional (RF), que defineix l’objecte propi del Consell per la República, ni tampoc dels relatius a qualsevol de les funcions pròpies del Consell, tal com venen regulades a l’article 9 del RF.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.2, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC i segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta,  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són  clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC. 

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest casel cens de tots els inscrits en el Consell de la República s’adequa el que disposa l’article 3 punt 2 del RMC.

El proposant entén que no seria aplicable un percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles, però aquest és requisit exigit per l’article 11 apartat 2. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement faci referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació donat que la consulta plantejada no compleix els paràmetres de pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC.

CINQUÈ.- S’acorda notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 28 d’ octubre de 2022

La Sindicatura Electoral