Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 22 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 22, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 3 formulada amb el nom: “Postura del Consell per la República respecte a la candidatura dels jocs olímpics d’hivern”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral, amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:Postura del Consell per la República respecte a la candidatura dels jocs olímpics d’hivern”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Postura del Consell per la República respecte a la candidatura dels jocs olímpics d’hiver
b) Pregunta de la Consulta: Davant la possibilitat de que es presenti una candidatura al jocs olímpics d’hivern, quina vols que sigui la postura del Consell per la República?

c) Respostes possibles de la consulta :

1) A favor de manera incondicional.

2) A favor amb les condicions de que:

  • El català sigui l’idioma oficial.
  • Els atletes catalans hi participin directament sense haver de formar part de les seleccions d’altres països estrangers com per exemple les espanyoles.

Si aquestes condicions no es compleixen el Consell per la República s’hi hauria d’oposar frontalment.

3) En contra incondicionalment.

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Tota la ciutadania.

e) Previsions de calendari de realització : Votacions. Del 1 al 8 de Maig.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

Les respostes 1 i 3, per a considerar-se aprovades, hauran d’assolir el 50% més un vot.

La resposta 2, per considerar-se aprovada, caldrà que la 1 no assoleixi el 50% més un vot i que la 1 juntament amb la 2 assoleixin el 50% més un vot.

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 9 punt a) del RF atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte a la candidatura dels jocs olímpics d’hivern tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República. 

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

La pregunta formulada és clara i el més breu possible  però les respostes possibles no compleixen aquests requisits incloent a més una de les respostes possibles, la 2, dues conseqüències diverses que no poden ser votades de manera diferenciada. No és el mateix considerar que el Consell s’ha de mostrar favorable sempre que existeixen les dues condicions formulades que el fet de que si no es donen aquestes condicions la postura del Consell hagi de ser oposar-s´hi  frontalment, i algú pot estar d’acord amb el primer plantejament condicionat, però no amb les conseqüències que se li atorga a la inexistència de les dues condicions.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Tota la ciutadania” malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat  en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva  voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat  dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’ adequa a allò que preveu el citat article.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral