Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 2

RESOLUCIÓ NÚM.2 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.2, de 23 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’ aprovació del cens electoral.

En compliment de les disposicions dels articles 8 a) i 9.7 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 23 de setembre de 2021, amb l´assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ

D´APROVACIÓ DEL CENS ELECTORAL PER AL PROCÉS ELECTORAL CONVOCAT EL 19 DE SETEMBRE DE 2021

PRIMER.- Iniciat a les 00:00hs del passat 18 de setembre de 2021 el procediment de script a fi de processar les darreres actualitzacions del registre ciutadà, i havent-se certificat per l’Àrea Tècnica del Consell per la República tant aquest procés com la funció matemàtica del cens electoral, un cop acabat l’extracte des del registre del Consell per la República que permet certificar que no patirà cap alteració posterior que no sigui degudament acordada per la Sindicatura Electoral, la Sindicatura electoral, amb el vot favorable de tots els assistents, ha procedit a l’aprovació del cens electoral.

SEGON.- Cada persona inscrita al Registre Ciutadà del Consell per la República pot consultar les dades de la seva inscripció al Cens Electoral mitjançant el seu espai privat del web del Consell per la República.

Les reclamacions sobre el cens electoral aprovat pel procés electoral endegat amb la convocatòria electoral del passat 19 de setembre de 2021 s’hauran de presentar a través del formulari existent per queixes, reclamacions i recursos a l’espai Sindicatura Electoral de la web del Consell per la República.

El termini per presentar reclamacions sobre el Cens Electoral és de 3 dies naturals des de la seva aprovació.

Barcelona, el 23 de setembre de 2021.

La Sindicatura Electoral