Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 11 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

Resolució núm. 11, de data 28 de febrer del 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 42 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 3bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon .- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 69 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer .- El Govern, en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA, la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 42 formulada:

  • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 3 bis

-Pregunta de la Consulta: Creus que l’Ajuntament ha d’invertir més recursos en la neteja de la via pública? Per exemple, ampliar les zones de contenidors, augmentar la freqüència de recollida de les escombraries, etc.?

  • Respostes possibles de la consulta: si / no
  • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
  • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h
  • Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart .- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023