Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 1

RESOLUCIÓ NÚM.1 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.1, de 8 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa al desplegament normatiu del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants per garantir-ne llur compliment efectiu.

Per acord de l´Assemblea Fundacional de Representants del Consell per la República de 2 de juliol de 2021 s´han elegit, d´acord amb l´article 6.1 i 2 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), els següents membres de la Sindicatura Electoral:

Titulars: Jordi Domingo Garcia-Milà.

Teresa Vallverdú i Baró.

Olga Amargant i Cancio.

Josep Ramon Barberà i Gomis.

Mònica Fernández i Pujagut.

Suplents: Marta Martínez i Gellida

Toni Fitó i Baucells.

D´acord amb l´Acta de constitució de la Sindicatura Electoral, de 13 de juliol de 2021, tots els membres elegits han acceptat la seva designació, han acordat la seva constitució, i en compliment d´allò establert a l´article 6.3 del REAR, han escollit per unanimitat els següents càrrecs:

President: Jordi Domingo Garcia-Milà.

Secretària: Teresa Vallverdú i Baró.

L’article 2 del Decret 1/2021, de 19 de setembre, de convocatòria d’eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República, publicat amb la mateixa data al Butlletí Oficial del Consell per la República Catalana (BOCR), fa igualment referència als extrems fins ara recollits.

Pel que s´ha exposat, en ús de les atribucions que li atorga l´article 8 n) del REAR, en sessió celebrada el 22 de setembre de 2021, i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, la Sindicatura Electoral ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ

DE DESPLEGAMENT NORMATIU DEL REGLAMENT ELECTORAL

PRIMER.- Acreditació de la condició de càrrec electe als efectes de l´article 1.4 b), 8 c), i 13.2 i 3 del REAR.

El formulari de presentació de candidatura ha d´incloure un apartat per a l´acreditació de la condició de càrrec electe per part de la persona candidata.

SEGON.- Acreditació de les persones inscrites al Registre Ciutadà que estiguin al corrent de pagament als efectes de l´article 3 i 4 del REAR.

L´Àrea Tècnica del Consell per la República trametrà a la Sindicatura Electoral una certificació de les persones inscrites al Registre Ciutadà.

TERCER.- Publicació de les resolucions de la Sindicatura electoral als efectes de l´article 7.4 del REAR.

1.- Les resolucions de la Sindicatura electoral es publicaran al Butlletí Oficial del Consell per la República (BOCR) i a la pàgina web del Consell per la República.

2.- En els termes del paràgraf anterior, l’Àrea Tècnica haurà d’efectuar la publicació de les resolucions de la Sindicatura electoral en relació amb:

a.- La proclamació o exclusió de les candidatures electorals (art. 8.d i 14 REAR)

b.- Els programes electorals de les candidatures admeses (art. 8.f REAR)

c.- La proclamació de candidats i candidates electes (art. 8.k i 21 REAR)

d.- Les reclamacions i recursos que es puguin presentar (art. 8.l REAR).

e.- Els resultats de les votacions (arts. 8.j i 20 REAR)

f.- Qualsevol altre document vinculat al procés electoral que la Sindicatura Electoral consideri rellevant.

QUART.- Tancament del cens electoral als efectes de l’ article 8 a) del REAR.

S’inclouran en el cens electoral totes aquelles persones inscrites al Registre Ciutadà del Consell per la República fins les 24:00hs del dia anterior al que es faci la convocatòria electoral sempre que compleixin els requisits de l’article 9.2 del REAR.

CINQUÈ.- Aprovació del cens als efectes de l´article 8 a) del REAR.

L´Àrea Tècnica trametrà a la Sindicatura Electoral una certificació amb les persones inscrites al cens del Consell per la República i les dades necessàries per la comprovació del compliment dels requisits exigits per la seva inclusió al cens electoral.

SISÈ.- Aprovació del format de les campanyes institucionals sobre els processos electorals als efectes de l´article 8 e) del REAR.

1.- Concepte: S´entén per campanyes institucionals sobre processos electorals el conjunt d’activitats destinades a informar la ciutadania que pot realitzar el Consell per la República quan, en virtut de la seva competència estatutària, ja hagi convocat un procés electoral.

2.- Contingut: Les campanyes institucionals sobre processos electorals poden informar sobre la data de votació, el procediment per votar, i els requisits i els tràmits de presentació de les candidatures, i de tots els candidats, sense influir en l’orientació del vot dels electors.

3.- Format: Qualsevol mode de presentació de les campanyes institucionals sobre processos electorals.

SETÈ.- Aprovació del sistema i del procediment de votació als efectes de l’article 8 i) del REAR.

L’Àrea Tècnica haurà de disposar i tenir cura d’un sistema objectiu i segur de votació electrònica i del seu escrutini (art. 20), que haurà de ser aprovat per la Sindicatura electoral (arts. 8.i i 18).

Barcelona, el 8 de setembre de 2021.

La Sindicatura Electoral