Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Decret 4/2024, de 6 de març, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres del Govern del Consell de la República 

L’Article 332 del Codi General ratificat al desembre del 2023, estableix que correspon al president del Govern acordar el nomenament i el cessament dels membres del Govern.

L’Article 1 del Codi de desplegament del President del Consell, estableix que és potestat del president del Consell nomenar els membres del Govern i cessar-los, i convocar noves eleccions de manera anticipada, entre més facultats que li són atribuïdes tant en el Codi General com en el present Codi de desplegament.

Igualment, l’article 335 del Codi General estableix que el president del Govern pot nomenar un vicepresident o més 

De conformitat amb l’habilitació legal esmentada,

Decreto: 

Article 1 

Nomenar el senyor Antoni Comín i Oliveres com a Vicepresident

Article 2 

Nomenar el senyor Antoni Castellà i Clavé com Portaveu 

Article 3 

Nomenar la senyora Aurora Madaula i Giménez com a consellera

Article 4 

Nomenar la senyora Teresa Vallverdú i Baró com a consellera

Article 5 

Nomenar la senyora Monserrat Corrons i Boix com a consellera

Article 6 

Nomenar la senyora Mercè Jou i Torras com a consellera

Article 7 

Nomenar la senyora Maria Antònia Font i Gelabert com a consellera 

Article 8 

Nomenar al senyor David Caldeira i Bacardit com a conseller

Article 9 

Nomenar el senyor Lluís Puig i Gordi com a conseller

Article 10 

Nomenar el senyor Josep Andreu Domingo com a conseller 

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell de la República. 

Ribesaltes, 2 de març del 2024 

Carles Puigdemont i Casamajó 

President del Consell de la República