Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Decret 3/2023 pel qual s’adapta la funció legislativa del Consell de la República

Decret 3/2023 pel qual s’adapta la funció legislativa del Consell de la República, i altres funcions de l’Assemblea de Representants al resultat de la consulta popular número 54 sobre la reestructuració institucional del Consell.

Exposició de motius:

El resultat definitiu i vinculant de la consulta popular número 54, formulada per iniciativa del Govern del Consell de la República, que fou celebrada entre l’11 i el 16 d’octubre de 2023, suposa la necessitat d’adaptar l’estructura i la distribució de les funcions dels òrgans del Consell per tal que pugui complir de manera més eficaç la seva missió. I que, en conseqüència, es dugui a terme una reestructuració dels seus òrgans per fer possible aquesta adaptació.

Convé recordar, que aquesta consulta popular vinculant sobre la reestructuració institucional del Consell estava associada a un seguit de propostes, a l’abast de tots els registrats: “A partir de la decisió dels registrats, el Govern haurà de fer efectiva la reestructuració proposada, implementant els nous òrgans i adaptant la normativa actual:

a) una Cambra de representació dels Consells locals i també de les bases del Consell, que tindrà l’objectiu de deliberar i prendre decisions sobre les accions que el Consell ha de fer al conjunt dels Països Catalans.

b) una Cambra l’objectiu de la qual serà l’elaboració de la legislació republicana -és a dir, les lleis de la República- en la qual puguin participar tots aquells experts i professionals necessaris per a aquesta tasca de què compta la base de registrats del Consell.

En conseqüència, algunes de les funcions de l’actual Assemblea haurien de ser transferides a altres òrgans:

a) l’elecció del president del Govern del Consell passaria a ser responsabilitat del conjunt dels membres del Consell, en una elecció directa en la qual participarien el conjunt dels registrats.

b) la tasca de la regulació normativa interna del Consell passaria a ser responsabilitat del Govern, que en tot cas hauria de sotmetre els diferents Codis que aprovi a la ratificació del conjunt dels registrats.

El Decret 3/2023 fa efectiva la decisió vinculant dels registrats, en relació amb atribució de la funció legislativa al Govern del Consell. Aquest canvi permetrà que el Govern del Consell pugui donar compliment a les altres tres propostes aprovades, a través de la modificació dels codis o la derogació de reglaments que es veuen afectats pel resultat de la Consulta número 54 i sotmetent la nova regulació, si escau, al seu referendament per part de les persones inscrites al registre ciutadà.

En aquest sentit, cal derogar els articles 22, 1001.1a i el Títol II del Codi General, els articles 44, 71.1a, 71.2 i 71.3 del Codi de Consells Locals i Estructures Territorials, que fan referència a l’Assemblea de Representants, especialment a la potestat d’aprovar, esmenar i reformar la normativa interna del Consell, i atribuir aquesta funció al Govern del Consell, amb la finalitat que pugui dur a terme, de forma urgent, l’adaptació de la normativa interna del Consell que ha d’incloure la constitució, funcions i composició dels dos òrgans de representació nous previstos en el procés de reestructuració institucional aprovat recentment.

Cal derogar, també, el Reglament electoral de l’Assemblea de Representants, per fixar el procediment d’elecció de les dues noves cambres en la norma corresponent.

D’acord amb el resultat definitiu i vinculant de la consulta popular número 54 i amb allò previst a l’article 352.1 del Codi General i donades les raons d’urgència i d’interès general degudament acreditades, el Govern del Consell de la República aprova el següent

Decret:

Article 1. Funció Legislativa

El Govern del Consell és l’òrgan que ostenta la funció legislativa i, per tant, l’encarregat d’elaborar, d’esmenar i d’aprovar la normativa interna del Consell regulada a l’article 14 del Codi General, amb l’excepció del seu punt 6.

Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix en Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius en el seu capítol III, els inscrits en el Registre Ciutadà tenen dret d’iniciativa legislativa popular.

Article 2. de Modificació del Codi general

Es deroguen els articles 22, 1001.1a i el Títol II del Codi General

Article 3. Modificació del Codi de Consells Locals i Estructures Territorials

Es deroguen els articles 44, 71.1a, 71.2 i 71.3

Article 4. de Derogació del Reglament electoral

Es deroga el Reglament electoral de l’Assembla de Representants

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial del Consell de la República.